Statuss:
Aktīvs
19.12.2018.
ESF
Publicēts 19.12.2018.; Precizēts 09.07.2020. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju,…