izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Par iepirkumiem Covid - 19 ietvaros

Valstī noteiktā ārkārtējā situācija ietekmē arī publisko iepirkumu jomu ne tikai iepirkumu veikšanas stadijā, bet arī noslēgto iepirkuma līgumu izpildē. Zemāk apkopoti Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumi, kas palīdzēs pasūtītājiem un piegādātājiem ārkārtējās situācijas laikā. 

Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību"

Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"

Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotie skaidrojumi:

Skaidrojums par nodokļu parādiem iepirkumos ārkārtējās situācijas laikā (Publicēts 26.03.2020.)

Skaidrojums par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ (Publicēts 27.03.2020., papildināts 08.04.2020.)

Skaidrojums par ēdināšanu un pārtikas produktiem izglītojamajiem ārkārtējā situācijā (Publicēts 08.04.2020., precizēts 01.05.2020.)

Birojs atgādina, ka, veicot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem (Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkts, 9.panta 21.daļas 1.punkts, 32.panta trešā daļa), nav atcelts pasūtītāja pienākums veidot iepirkuma komisiju, pārbaudīt izslēgšanas noteikumus (iepirkuma procedūrās), publicēt pieņemto lēmumu (iepirkumos) vai sagatavoto ziņojumu (iepirkuma procedūrās) un noslēgto līgumu savā pircēja profilā, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Publikāciju vadības sistēmā.

Skaidrojums par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem (Publicēts 08.04.2020.)

Skaidrojums par izņēmuma piemērošanu ārkārtējās situācijas laikā (Publicēts 09.04.2020., precizēts 01.05.2020.)

           Skaidrojums par informācijas publicēšanu, ja izmanto izņēmumu (Publicēts 10.04.2020., precizēts 01.05.2020.)

Aktualitātes:

           KNAB un IUB aicina ārkārtējās situācijas laikā ievērot labas pārvaldības principus (Publicēts 14.04.2020.)

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā (Publicēts 29.04.2020., precizēts 05.05.2020.)

 

Jautājums saistībā ar ārkārtējo situāciju 

Kā rīkoties, ja ir paredzēta ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate, bet saskaņā ar MK 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.5.punktu visa veida sapulces ir atceltas un aizliegtas?

Konkrētajā situācijā pasūtītājam ir jāorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksme attālināti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļu, piemēram, EIS. Ja ieinteresētais pretendents  vēlas apskatīt objektu, pasūtītājam ir jānodrošina iespēja to veikt katram pārstāvim atsevišķi, vienojoties par laiku, tādējādi maksimāli samazinot sociālo kontaktu iespējas. Šādas tehniskas izmaiņas nav uzskatāmas par nolikuma grozījumiem un piedāvājumu iesniegšanas termiņš nav jāpagarina, bet piegādātāji par to informējami EIS.

Publicēts 16.03.2020.

Eiropas Komisijas skaidrojumi, kas jāņem vērā iepirkumos

Eiropas Komisijas norādījumi par to, kā ar Covid-19 krīzi saistītajā ārkārtas situācijā izmantot publiskā iepirkuma regulējumu (2020/C 108 I/01)

Atgādinām par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi (COM(2015) 454 final)

 

UZ AUGŠU