Informācija Statistika

Birojs kā oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā katru gadu apkopo Publiskā iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas likuma un Privātās un publiskās partnerības iepirkumu likuma kārtībā iesniegtos statistikas pārskatus, kuros tiek iekļauta informācija par atskaites periodā noslēgtiem iepirkuma līgumiem. Birojs sagatavo kopsavilkumus, sniedzot statistikas lietotājiem noderīgu informāciju. 

  • Pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līdz 2024. gada 2.aprīlim ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (1-PIL)  par 2023. gadā veiktajiem iepirkumiem. 
  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu līdz 2024. gada 1. martam ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (2-SPSIL) par 2023. gadā veiktajiem iepirkumiem. 
  • Pasūtītājiem jāsagatavo pārskati par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (3-ADJIL) un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (4-ADJIL/SPSIL), saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Iepirkumu gada pārskati par 2023. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai vispārīgām vienošanām ir jāiesniedz līdz 2024. gada 1. martam. 
  • Publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pārskats (5-PPPL) par 2023. gadā noslēgtajiem koncesijas līgumiem jāiesniedz līdz 2024. gada 2. aprīlim. 

Sīkāka informācija par pārskatu iesniegšanu un reģistrēšanos Publikāciju vadības sistēmā ir pieejama Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnes sadaļā "Iesniegt statistiku".

Publikāciju vadības sistēmā visām veidlapām (sadaļā “Statistikas pārskatu iesniegšana”) ir pieejamas aizpildīšanas vadlīnijas.

Tīmekļvietnē ir pieejama informācija arī par tām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskatus jau ir iesnieguši “Statistikas pārskatu iesniegušo iestāžu, uzņēmumu saraksts”. Informācija tiek atjaunota reizi nedēļā.

Pārskats obligāti jāiesniedz arī iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskata periodā ir likvidējušies, kā arī gadījumā, ja iestāde ir pārņēmusi kādas citas iestādes saistības, tad tā iesniedz pārskatu par reorganizēto iestādi.