Informācija Statistika

Iepirkumu uzraudzības birojs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 “Oficiālās statistikas programma 2020.-2022. gadam” ir atbildīgs par oficiālās statistikas sagatavošanu.

Statistikas gada pārskati ir daļa no oficiālās statistikas programmas un to mērķis ir apkopot oficiālo statistiku publisko iepirkumu jomā, sniedzot informāciju par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā un atklājot valsts un pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātus, un uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem veidot vienotu informācijas sistēmu par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā.

1-PIL:

Pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līdz 2021.gada 1.aprīlim ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats par 2020.gadā veiktajiem iepirkumiem.

2-SPSIL:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu līdz 2021.gada 1.martam ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (2-SPSIL) par 2020.gadā veiktajiem iepirkumiem.

3-ADJIL, 4-ADJIL/SPSIL:

Pasūtītājiem jāsagatavo pārskati par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (3-ADJIL) un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – par veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (4-ADJIL/SPSIL), saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Iepirkumu gada pārskati par 2020. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai vispārīgām vienošanām ir jāiesniedz līdz 2021.gada 1.martam.

5-PPPL:

Publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pārskats par 2020. gadā noslēgtajiem koncesijas līgumiem jāiesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim.

Sīkāka informācija par pārskatu iesniegšanu un reģistrēšanos Publikāciju vadības sistēmā ir pieejama Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnes sadaļā Iesniegt statistiku.

Publikāciju vadības sistēmā visām veidlapām (sadaļā “Statistikas pārskatu iesniegšana”) ir pieejamas aizpildīšanas vadlīnijas.

Tīmekļvietnē ir pieejama informācija arī par tām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskatus jau ir iesnieguši “Statistikas pārskatu iesniegušo iestāžu, uzņēmumu saraksts”. Informācija tiek atjaunota reizi nedēļā.

Pārskats obligāti jāiesniedz arī iestādēm un uzņēmumiem, kuri pārskata periodā ir likvidējušies, kā arī gadījumā, ja iestāde ir pārņēmusi kādas citas iestādes saistības, tad tā iesniedz pārskatu par reorganizēto iestādi.

Vēršam uzmanību: ja 2020. gadā noslēgtie līgumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, ir publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā, tie nav jāiekļauj 1-PIL pārskatā. Ja līgumi saskaņā ar iepriekš minēto rīkojumu nav publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā, tie iekļaujami 1-PIL pārskata 3. sadaļā, pie pamatojuma izvēloties 3. panta 8. daļu - 3.(8).