Jaunumi Sankcijas

Pasūtītājiem, kas līguma noslēgšanai piemēro publiskos iepirkumus regulējošos normatīvus, ir svarīgi ievērot ne tikai šos normatīvus, lai varētu veiksmīgi izpildīt noslēgto līgumu, bet ir jāievēro arī noteiktās sankcijas gan tās, kas nosaka finanšu ierobežojumus, tādējādi padarot neiespējamus norēķinu par līguma izpildi, gan sektorālos ierobežojumus, gan citus ierobežojumus, kas noteikti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Lai gan publiskos iepirkumus regulējošie normatīvi tieši neparedz pārbaudīt sankcijas vai tiesības noraidīt (tostarp pārtraukt iepirkuma līguma izpildi, ja uz darījuma pusi attiecas noteiktās sankcijas), nenozīmē, ka nav jāievēro sankciju regulējums un tieši piemērojamās regulas.

  1. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums skaidri nosaka to personu loku, kurš pirms lēmuma piešķiršanas par tiesībām slēgt līgumu, ir jāpārbauda attiecībā uz starptautisko sankciju ietekmi uz līguma izpildi.
  1. Eiropas Komisijas regulas – tieši piemērojamas ikvienam!
    • Svarīgi! Šobrīd precizē regulāri!
  • Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija)

  • Sektorālie ierobežojumi

Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidētā versija)

  • Piemērojot Regulas Nr. 833/2014 5.k pantu, atgādinām par pārejas periodu - 2022.gada 10.oktobris. Proti, līdz šim datumam jāpabeidz līguma izpilde – pasūtījumi un piegādes, arī norēķini. Regulas Nr. 833/2014 5.k panta formulējums neparedz līguma automātisku izbeigšanu, to veic līgumā un likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
Svarīgi!

Noslēdzot līgumu ar sankcijām pakļautu personu, piemēram, tiktu pārkāpts Regulas Nr. 269/2014 2.pants (saimniecisko resursu darīšana pieejama sankcionētai personai vai tās īpašumā kontrolē esošai personai, to nosakot atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām) vai Regulas Nr. 833/2014 5.aa vai 5.k pants (darījumi ar noteiktām personām) un atbildīgajai personai varētu iestāties Krimināllikuma 84.pantā minētā atbildība, pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no pretendenta (līguma izpildes gaitā – no piegādātāja) nepieciešamo informāciju, kas norādīta Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (valde, padome, patiesā labuma guvēji utt.), ja vien tā pasūtītājam faktiski nav pieejam reģistros, un tās nesniegšanas gadījumā arī pieņemt negatīvu lēmumu pretendentam (piegādātājam)

Papildu informācija: