Jaunumi Sankcijas

2019.gada 4.jūlijā stājas spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, tai skaitā arī tā 11.¹ pantā.

Ar grozījumiem  likuma 11.¹ pantā mainīts personu loks, attiecībā uz kuru sankcijas pārbaudāmas:

 • Turpmāk sankcijas nebūs jāpārbauda uz
  • kandidātu
  • personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi
 • Sankcijas papildus būs jāpārbauda uz
  • pretendenta patiesā labuma guvēju
  • personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība)   valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu
 • Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kā arī  uz tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, pārbaudi veic neatkarīgi no tam nodotā darbu vai pakalpojumu apjoma tad, ja pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam

Ziņas par Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta un apakšuzņēmēja pārbaudāmajām personām iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta pirmo daļu Uzņēmumu reģistrs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto pārbaužu veikšanai nepieciešamās ziņas valsts tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, sniedz bez maksas.

Uzņēmumu reģistra skaidrojums

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta pirmo daļu Uzņēmumu reģistrs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto pārbaužu veikšanai nepieciešamās ziņas valsts tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām, kas  īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, sniedz bez maksas.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (ja tie neveic valsts pārvaldes uzdevumus) minētā informācija bez maksas būs pieejama no 2020.gada 1.janvāra.

Ziņas par ārvalstīs reģistrēta pretendenta vai apakšuzņēmēja pārbaudāmajām personām iegūstamas, pieprasot ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu vai patstāvīgi.

Saskaņā ar pārejas noteikumu 5. punktu grozījumi šā likuma 11.¹ pantā nav attiecināmi uz tiem iepirkumiem vai iepirkumu procedūrām, kas uzsāktas vai izsludinātas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.