Jaunumi Likumdošana

Saeima 2019.gada 14.februārī 3.lasījumā pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas stājas spēkā 2019.gada 13.martā un paredz vairākas būtiskas izmaiņas.

 1. grozījumi paredz obligātu izslēgšanas nosacījumu piemērošanu  PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem par izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumiem (CPV kods 79710000-4):
  • gadījumā, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro, bet mazāka par 42 000 euro, pasūtītājs iepirkuma veikšanai piemēro PIL 9.panta 20.daļas nosacījumus, t.i. tas ir tiesīgs nepiemērot PIL 9.panta citus nosacījumus, bet obligāti jāpiemēro PIL 9.panta astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu;
  • gadījumā, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājam obligāti jāpiemēro PIL 42. un 43.panta prasības;
 2. veikti grozījumi PIL 60.panta 10.daļā, paredzot, ka visi iepirkumu līgumi un vispārīgās vienošanās (arī to grozījumi) jāpublicē pircēja profilā;
 3. tāpat veikti grozījumi PIL 11.panta otrajā daļā (izdalot 2.¹ daļu) attiecībā uz paredzamās līgumcenas noteikšanu, ja iepirkumu veic pasūtītāja struktūrvienību vajadzībām.
 4. veikti grozījumi PIL 5.pantā, grozot tā 15.punktu un papildinot ar 18.punktu attiecībā uz iepirkumu procedūras izņēmumu piemērošanu:
  • ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā;
  • AIC vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā;

 

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā