Jaunumi Likumdošana

2019.gada 18.aprīlī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), Publiskās un privātās partnerības likumā (PPPL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (ADJIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL), kas Saeimā trešajā lasījumā pieņemti 2019.gada 21.februārī.

Grozījumi PIL:

 1. papildināts PIL 1.pants ar elektroniskā rēķina definīciju, kā arī ar jaunu 83.pantu, kas paredz pasūtītāja pienākumu pieņemt piegādātāja sagatavotu elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību;  kā arī ir papildināta PIL 60.panta otrā daļa ar 8.¹ punktu – pienākumu pasūtītājam norēķināties ar apakšuzņēmēju, pieņemot arī elektroniskos rēķinus.
 2. papildināti izslēgšanas nosacījumi – PIL 42.panta pirmās daļas 7.punkts un otrās daļas 3.punkts ar iespēju izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja ir izdots prokurora priekšraksts par sodu, kas stājies spēkā un ir kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

Saskaņā ar pārejas noteikumiem elektroniskos rēķinus tiešās pārvaldes iestādes pieņem to iepirkuma līgumu apmaksai, kuriem iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, pieņemts, sākot ar 2019. gada 18. aprīli, pārējie pasūtītāji - sākot ar 2020.gada 18.aprīli.

Grozījumi PPPL:

 1. precizēts PPPL 1.panta 38.punkts, nosakot, ka pircēja profils ir vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā;
 2. papildināts PPPL 1.pants ar 39.punktu, nosakot elektroniskā rēķina definīciju, kā arī veikti attiecīgi papildinājumi PPPL 62.pantā un PPPL papildināts ar 122.pantu, paredzot publiskā partnera vai tā pārstāvja pienākumu pieņemt elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību;
 3. papildināti izslēgšanas nosacījumi – PPPL 37.panta pirmās daļas 6.punkts un otrās daļas 2.punks ar iespēju izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja ir izdots prokurora priekšraksts par sodu, kas stājies spēkā un ir kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

Saskaņā ar pārejas noteikumiem elektroniskos rēķinus tiešās pārvaldes iestādes pieņem to publiskās un privātās partnerības līgumu apmaksai, kuriem publiskā un privātā partnerība uzsākta ar 2019.gada 18.aprīli, pārējie pasūtītāji - ar 2020.gada 18.aprīli.

Grozījumi ADJIL:

 1. precizēts ADJIL 1.panta 16.punkts, nosakot, ka pircēja profils ir vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā;
 2. papildināts ADJIL 1.pants ar 5.¹punktu, nosakot elektroniskā rēķina definīciju, kā arī veicot attiecīgus papildinājumus – ADJIL I nodaļu papildinot ar 7.¹pantu un 54.pantu papildinot ar 1.¹daļu, paredzot pasūtītāja pienākumu pieņemt elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību (vienlaikus paredzot šī pienākuma piemērošanas izņēmumus);
 3. papildināti izslēgšanas nosacījumi – ADJIL 44.panta pirmās daļas 5.punkts ar iespēju izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja ir izdots prokurora priekšraksts par sodu, kas stājies spēkā un ir kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
 4. salāgoti noilguma termiņi ar citos iepirkumu likumos paredzētajiem, veicot grozījumus ADJIL 44.panta trešās daļas 1.un 4.punktā.

Saskaņā ar pārejas noteikumiem elektroniskos rēķinus tiešās pārvaldes iestādēm ir pienākums pieņemt to iepirkuma līgumu apmaksai, kuriem iepirkuma procedūra izsludināta, sākot ar 2019.gada 18.aprīli, pārējiem pasūtītājiem - sākot ar 2020.gada 18.aprīli.

Grozījumi SPSIL:

 1. precizēts SPSIL 1.panta 24.punkts, nosakot, ka pircēja profils ir vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā;
 2. papildināts SPSIL 1.pants ar 6.¹punktu, nosakot elektroniskā rēķina definīciju, kā arī veicot attiecīgus papildinājumus: papildinot 65.panta otro daļu ar 8.¹punktu un ieviešot 89.pantu, paredzot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu pieņemt elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību;
 3. precizēta dinamiskās iepirkumu sistēmas definīcija;
 4. papildināts regulējums saistībā ar 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu;
 5. precizēts priviliģēto līgumu regulējums;
 6. precizēts regulējums marķējumu izmantošanai un piedāvājumu variantu piemērošanai;
 7. precizēts regulējums saistībā ar atsevišķu paziņojumu publicēšanu;
 8. precizēts izslēgšanas noteikumu regulējums;
 9. precizēts regulējums par prasībām piegādātāja saimnieciskajām un finansiālajām spējām;
 10. precizēts regulējums piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju piemērošanai;
 11. precizēts iepirkuma līguma grozīšanas regulējums;
 12. veikti citi tehniski precizējumi.

Iekļauti pārejas noteikumi elektronisko rēķinu pieņemšanai - to iepirkuma līgumu apmaksai, kuriem iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, pieņemts, sākot ar 2020.gada 18.aprīli.