Likumdošana

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī, ir veikti arī attiecīgi grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Grozījumi veikti:

  • Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība";
  • Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība".

Īpaša uzmanība jāpievērš:

  1. prasībai norādīt visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (līdzšinējā prasība – norādīt tos apakšuzņēmējus, kas pildīs vismaz 10%);
  2. attiecībā uz iepirkuma pārtraukšanu, ja saņemta ziņa, ka no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību;
  3. pieteikumus un piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja to saņemšana bija paredzēta Elektronisko iepirkumus sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Atvēršanu ar 4 stundu nobīdi paredz jau iepirkumu dokumentācijā un Publikāciju vadības sistēmā, aizpildot paziņojumu;
  4. veiktajiem grozījumiem arī metu konkursa norisē;
  5. un citiem grozījumiem un precizējumiem.

Papildus skatīt: