Skaidrojums
Vizuālais noformējums ar tekstu

Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departaments, veicot iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes, ir konstatējis, ka iepirkuma procedūras dokumentos netiek norādīts tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums.

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta vienpadsmito daļu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.panta vienpadsmitā daļa) pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos (tehniskajā specifikācijā vai nolikumā) ir jānorāda tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums. Pasūtītājam ir jāaktualizē tehniskās specifikācijas pirms iepirkuma izsludināšanas, ja pēc to sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas ir izdarīti grozījumi attiecīgās jomas tiesību aktos. Ja tehniskās specifikācijas sagatavotas vai aktualizētas vairāk nekā 12 mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas, pasūtītājam, to fiksējot protokolā, pirms iepirkuma izsludināšanas ir jāpārskata un, ja nepieciešams, jāaktualizē tehniskajās specifikācijās un, ja attiecināms, citos iepirkuma procedūras dokumentos ietvertie rādītāji un aprēķini, kas var ietekmēt paredzamās līgumcenas noteikšanu.