Covid-19 Jaunumi

Ja piemēro izņēmumu saskaņā ar MK rīkojuma 103* 4.14 un 4.14.punktu, atceries, ka institūcijai (tai skaitā kapitālsabiedrībai) savā pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)** jāievieto ziņas par noslēgtajiem līgumiem, norādot vismaz piegādātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru, iepirkuma priekšmetu, līguma noslēgšanas datumu un kopējo summu, kā arī jāpievieno līgums, tā grozījumi (ja tādi bijuši) un attiecīgo preču sertifikātu datnes.

* Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" stājās spēkā 12.03.2020, zaudēja spēku 10.06.2020. 

** Informācija ir jāievada savā pircēja profilā EIS***, izvēloties īpaši ārkārtējai situācijai izveidotu iepirkuma profilu PASIS_NI_bez_e-iesniegšanas (neparedz elektronisku piedāvājumu iesniegšanu un ir izmantojams, piemēram, tikai rezultātu publicēšanai), vai iepirkuma profilu PASIS_NI (paredz elektronisku piedāvājumu iesniegšanu un ir izmantojams, ja pasūtītājs piedāvājumus vēlas saņemt EIS).

*** Sīkāk par informācijas publicēšanu EIS skatīt pamācību tīmekļvietnē eis.gov.lv

Izveidotajā iepirkuma profilā obligāti jānorāda visa MK Rīkojuma 103 4.58.punktā minētā informācija. Informācija aizpildāma sistēmas laukos, kā arī pievienojams līgums vai cits darījumu apliecinošs dokuments (piemēram, pavadzīmes) un preču sertifikātu datnes.

Ja līgumus slēdz vispārīgās vienošanās vai cita tiesiskā darījuma, kas paredz līguma slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem, ietvaros, EIS veic atzīmi, ka paredzēta vispārīgā vienošanās, pie vienas dokumentu kartiņas pievieno visus pretendentus un norāda kopējo plānoto līgumcenu, kā arī pievieno visus līgumus.

Pircēja profila informācija tiek pārpublicēta Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv, kā arī Valsts kancelejas uzturētajā tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv.

Informācija par kārtējo nedēļu publicējama līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laikposmu no 2020. gada 12. marta līdz 6. maijam – līdz 2020. gada 6. maijam.

Vizualizācija - Par informācijas publicēšanu, ja iepirkiuma līguma noslēgšanai piemēro MK rīkojuma Nr.103 minēto izmanto izņēmumu