Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 39. pantu un Likuma pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Vienlaikus jānorāda, ka pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītāji izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmu.

Vienlaikus norādām, ka saskaņā ar Likuma 34. panta otro daļu Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Likuma prasībām un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām. Ņemot vērā minēto Likuma regulējumu, iepirkumu publikāciju veidlapas, kas tiks iesniegtas Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai marta pēdējos datumos, piemēram, 27., 28., 29., 30. vai 31. martā, var tikt publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pēc 1. aprīļa, kas nozīmē, ka paziņojumos, kas nosūtīti Iepirkumu uzraudzības birojam iepriekš norādītajos datumos, pasūtītājam obligāti jāiekļauj norāde, ka pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana paredzēta elektroniski.

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu pasūtītājam jāvēršas Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā.

Iepirkumu uzraudzības birojs arī informē, ka Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic pasūtītājiem, lai sagatavotu iepirkumus e-konkursu sistēmā, un kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā. Kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi vietnē.

Gadījumos, ja Jūsu iepirkums vai iepirkumu procedūra ir sarežģīta un /vai specifiska, piemēram, ir paredzēts piemērot dinamisko iepirkumu sistēmu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments piedāvā izmēģināt e-konkursu apakšsistēmu testa vidē