Jaunumi Likumdošana Sankcijas

2022.gada 8.aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī.

Eiropas Komisija apkopo biežāk uzdotos jautājumu un sniedz atbildes par sankciju, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī, piemērošanu. 

Plašāka informācija par sankcijām Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Atgādinām, ka Eiropas Komisijas pieņemtās regulas ir tieši piemērojamas Eiropas Savienības dalībvalstīs no tās spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar minētās regulas 5.k panta 1.punktu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem aizliegts piešķirt vai turpināt pildīt jebkādus publiskus vai koncesijas līgumus, ja iepirkuma līguma* noslēgšanai piemērots Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums, kā arī Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, kā arī šajos likumos noteiktie izņēmumi, un ja līgumu slēdz ar:

a) Krievijas valstspiederīgo vai fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

  • /ar uzņēmējdarbības veikšanu Krievijā, ņemot vērā Regulas pamattekstu angļu valodā, ir saprotams, ka apakšpunktā minētajiem subjektiem ir jābūt reģistrētiem (dibinātiem) Krievijā, savukārt fiziskām personām – valstiskā piederība Krievijai/

b) juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai

c) fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

Aizliegumi neattiecas uz līgumu izpildi līdz 2022.gada 10.oktobrim, ja tie noslēgti pirms 2022.gada 9.aprīļa.

Regulas 5.k panta 2.punkts paredz arī izņēmumus, uz kuriem neattiecas sankcijas.

* Attiecina uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena sasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības.

Ievēro!
  • Vēršam uzmanību, ka sankciju ievērošana katrā konkrētā līgumā ir pasūtītāju atbildība. Attiecīgi visiem pasūtītājiem noslēgtajos līgumos, kas sasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, ir jāpārbauda, vai uz tiem nav attiecināmas regulas 5.k panta 1. punktā noteiktās sankcijas.
  • Lai nodrošinātu, ka līgumā nav iesaistītas regulas 5.k panta 1. punktā minētās personas, pasūtītāji var pieprasīt no līguma izpildītāja apliecinājumu (skat. atbildi uz 11. jautājumu). Papildus tam pasūtītāji var izmantot arī Lursoft piedāvātās iespējas, neaprobežojoties tikai ar tām. Šaubu gadījumā pasūtītājiem būtu jāpieprasa papildu informācija, paskaidrojums vai dokumenti.

! Regulas 5.k panta 1. punktā citstarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām (katru apakšuzņēmēju, piegādātāju vai personu, uz kuras spējām balstās), turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai līguma izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, piegādātāju vai personu, uz kuras spējām balstās, bet nav tiesīgs, ja, piemēram, sankcijas attiecināmas uz personu apvienības dalībnieku. (skat. atbildes uz 16. līdz 22. jautājumu)