Informācija presei

Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) tika apstrīdēti VSIA “Autotransporta direkcija” rīkotā atklātā konkursa “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id.Nr. AD 2019/7) 4., 5., 6., 14., 15. un 16.lotes rezultāti.

Konkurss 4., 5., 6., 14. un 15.lotēs ar pasūtītāja lēmumu bija izbeigts bez rezultātiem, jo neviens no pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem tajās netika atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma prasībām. Savukārt Konkursa 16.lotē līguma slēgšanas tiesības bija piešķirtas personu apvienībai “AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais autobuss””.

Izskatot apstrīdēšanas iesniegumus, IUB 2020.gada 30.decembrī ir pieņēmis lēmumu, atzīstot, ka pasūtītāja lēmums konkursa 5.lotē ir atceļams, jo pasūtītājs nepamatoti ir noraidījis iesniedzēja personu apvienības “SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” un SIA “Jelgavas autobusu parks”” piedāvājumu, kā arī ir atceļams pasūtītāja lēmums par konkursa 16.lotes rezultātiem, jo pasūtītājs nepamatoti veicis aritmētisko kļūdu labojumus par uzvarējušā  pretendenta personu apvienības “AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais autobuss”” finanšu piedāvājumā. Attiecīgi IUB lēma, ka konkursa 5. un 16.lotēs ir veicama atkārtota iesniegto piedāvājumu vērtēšana, savukārt pasūtītāja lēmums par konkursa 4., 6., 14. un 15.lotes izbeigšanu bez rezultātiem ir atstājams spēkā.

Iesniegumu par iepirkuma procedūras rezultātiem izskatīšanas procesā Iepirkumu uzraudzības birojs atbilstoši Publisko iepirkumu likumam izvērtē konkrētajos iesniegumos ietvertos argumentus attiecībā uz to, vai pasūtītājs atbilstoši ir piemērojis normatīvajos aktos un paša pasūtītāja sagatavotajā iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības, nevērtējot šo prasību lietderību.