Jaunumi

Latvijas Republikas Saeima 2018.gada 20.septembra sēdē pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kas stāsies spēkā 2018.gada 18.oktobrī.

Ar grozījumiem ir veikti vairāku normu papildinājumi un precizējumi.

1. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi:

Ir papildināta PIL 9.panta devītā daļa, nosakot, ka ārvalstīs reģistrētam pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu. Arī PIL 42.panta devītā (prim) daļa papildināta, nosakot kārtību, kā pārbaudāma informācija attiecībā uz reģistrāciju ārzonā saskaņā ar PIL 42.panta pirmās daļas 13.punktu, ja Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā dati nav pieejami, proti, no kandidāta vai pretendenta pieprasāms apliecinājums. Savukārt attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu kandidātu vai pretendentu pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu.

Tāpat ir precizēts 42.panta pirmās daļas 14.punkts, nosakot, ka izslēgšanas nosacījums saistībā ar reģistrāciju ārzonā ir attiecināms nevis uz visiem kandidāta vai pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, bet tikai uz tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo būvdarbu, sniegto pakalpojumu vai piegādes vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības. Ar grozījumiem 42.panta septītajā daļā noteikts pasūtītāja pienākums pieprasīt, lai kandidāts vai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kuram nododamo būvdarbu, sniegto pakalpojumu vai piegādes vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības vai personu uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām arī gadījumā, ja uz tām attiecināms 42.panta pirmās daļas 14.punkts par reģistrāciju ārzonā.

Ir papildināts PIL 42.panta pirmās daļas 1.punkta “d” apakšpunkts par sodāmību ar terorismu saistītos noziedzīgos nodarījumos. Saskaņā ar pārejas noteikumu 11.punktu šis nosacījums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

2. Pretendentu piedāvājuma atbilstības pārbaude atklātā un slēgtā konkursā

PIL 41.pants papildināts ar vienpadsmito daļu, kas nosaka, ka pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz jebkuru no šādām vērtībām:

  1. iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja norādīto līgumcenu, ja tā noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība;
  2. 150% no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

Vēršam uzmanību, ka šis nosacījums attiecināms vienīgi uz atklātu un slēgtu konkursu, turklāt, lai tas būtu piemērojams, šādam nosacījumam ir jābūt iekļautam iepirkuma procedūras dokumentos.

Tāpat saskaņā ar grozījumos noteikto PIL 8.panta septītā daļa papildināta, nosakot, ka, ja atklāts vai slēgts konkurss izbeigts vai pārtraukts, jo piedāvājumi noraidīti saskaņā ar 41.panta vienpadsmito daļu, minētais ierobežojums līgumcenai attiecas arī uz sarunu procedūrā noslēgtā līguma līgumcenu.

3. Pārejas noteikumi

Ar papildinājumiem pārejas noteikumu 3.punktā ir konkretizēti datumi, no kuriem pasūtītājam obligāti jāparedz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu arī attiecībā uz PIL 9. un 10.panta iepirkumiem:

  1. tiešās pārvaldes iestādēm no 2019.gada 1.janvāra;
  2. atvasinātajām publiskajām personām un to iestādēm no 2019.gada 1.oktobra;
  3. privāto tiesību juridiskajām personām no 2020.gada 1.jūlija.

Grozījumi Publisko iepirkumi likumā

Publisko iepirkumu likuma aktuālā redakcija