Publiskos iepirkumus regulējošās Eiropas Savienības regulasKomisijas 2013. gada 13. Decembra regula (ES) Nr. 1336/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)


Komisijas 2011.gada 30.novembra regula Nr.1251/201, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās


Komisijas 2009.gada 30.novembra regula Nr.1177/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās


Komisijas 2007.gada 4.decembra regula Nr.1422/2007, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

 

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1755 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Komisijas 2007.gada 28.novembra regula Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu

Komisijas 2003.gada 16.decembra regula Nr.2151/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra regula Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1888/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi