Publicēts 19.12.2018. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” atlases otrās kārtas ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.10.1.3.0/18/TP/002 “ESF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā”.

Projekta mērķis: atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi 2014.-2020.gada plānošanas periodam un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Iepirkumu uzraudzības biroja kā Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu.

Projekta darbības: nodrošinātas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros īstenoto projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes un pārbaudes pār sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, organizēti semināri Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem, kā arī apmācīti Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieki.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteikto funkciju īstenošanu, t.sk. paaugstinot arī Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēju kompetenci par publisko iepirkumu jautājumiem.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 564 000 euro.

 

Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos

                                                                                                                         

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenotā projekta „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (Nr.2.2.1.1/17/I/016) ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs piedalās kā Valsts kancelejas sadarbības partneris, kas sniegs priekšlikumus tehnisko specifikāciju izstrādei un testēs izstrādātā risinājuma pilota versiju.

Projekta mērķi: 1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.

3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projekta darbības: Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Projekta īstenošanā piedalīsies sadarbības partneri – kopā 12 pilotiestādes.

Projekta rezultātā tiks izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu satura pārvaldības sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi, turpmāk organizējot tos kā tipveida procesus.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2018. gada 5. janvāra līdz 2021. gada 4. janvārim.

Projekta kopējais budžets, kas pieejams Valsts kancelejai projekta darbību īstenošanai, ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Plašāka informācija par projektu pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/content/valsts-un-pasvaldibu-iestazu-timeklvietnu-vienota-platforma