Jaunumi

Atgādinām, ka 2019.gada 13.martā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz obligātu izslēgšanas nosacījumu piemērošanu  PIL 2.pielikuma sadaļā "Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi" minētie apsardzes pakalpojumi (CPV kods 79710000-4): 

  • gadījumā, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro, bet mazāka par 42 000 euro, pasūtītājs iepirkuma veikšanai piemēro PIL 9.panta 20.daļas nosacījumus, t.i. tas ir tiesīgs nepiemērot PIL 9.panta citus nosacījumus, bet obligāti jāpiemēro PIL 9.panta astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu;
  • gadījumā, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājam obligāti jāpiemēro PIL 42. un 43.panta prasības.

 

!!! Grozījumi paredz arī visu iepirkumu līgumu un vispārīgo vienošanos (arī to grozījumi) publicēšanu pircēja profilā (grozījumi PIL 60.panta 10.daļā).

 

Par citiem grozījumiem publisko iepirkumu likumvidē sīkāk skaidrojumos: