Apstiprināts: 09.03.2017.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Iepirkumu uzraudzības birojs, ņemot vērā to, ka pasūtītājiem paziņojumu veidlapās par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu/par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā/iepirkuma procedūrā piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai, kā arī, vai šādiem uzņēmumiem ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, informē par to, izpildoties kādiem kritērijiem, uzņēmumu var uzskatīt par mazo vai vidējo uzņēmumu.

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

  • Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
  • Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Lūdzam ņemt vērā minēto informāciju un iepirkuma dokumentācijā paredzēt pretendentiem pienākumu savā piedāvājumā iekļaut informāciju par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2017