Iepirkumu uzraudzības birojs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu reizi gadā apkopo un analizē statistisko informāciju par iepirkumiem valstī, un reizi gadā sagatavo oficiālās statistikas veidlapu apkopojumus par valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem, kā arī reizi trijos gados sagatavo statistikas kopsavilkumus atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK prasībām, kā arī reizi gadā – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/81/EK (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK prasībām.

Savukārt reizi ceturksnī Iepirkumu uzraudzības birojs apkopo statistisko informāciju par kalendāra gada iepriekšējā ceturksnī noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Oficiālās statistikas veidlapu un kopsavilkumu mērķis – apkopot oficiālo statistiku publisko iepirkumu jomā, sniedzot informāciju par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā un atklājot valsts un pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātus, un uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem veidot vienotu informācijas sistēmu par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā.

Sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji” Jūs varat iepazīties ar šādiem statistikas apkopojumiem:

  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par valstī veiktajiem publiskajiem iepirkumiem;
  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem;
  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par aizsardzības un drošības jomas iepirkumiem;
  • Eiropas Savienības direktīvām atbilstoša statistikas atskaite (kopsavilkums);
  • Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem.

Pārskatu kopsavilkums par pārtikas produktu piegādes līgumiem to līgumsummām, piegādātājiem un pasūtītājiem (2020. gada 1. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.04.2020.

Pārtikas produktu iepirkumu skaita un līgumcenu salīdzinājums ar 9. panta veiktiem iepirkumiem un to salīdzinājums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošā perioda datiem (2020. gada 1. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.04.2020.

Pārtikas produktu piegādes līgumu skaita dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un pasūtītāju skaits (2020. gada 1. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.04.2020.

Pārtikas produktu piegādes līgumcenu dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un to vidējā līgumu vērtība (2020. gada 1. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.04.2020.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem 2018.gadā XLSXXLSXPDFInfografikaMetadati

Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 2018.gadā XLSXXLSXXLSXMetadati

Kopsavilkums par publiskajiem iepirkumiem 2018.gadā XLSXInfografikaMetadati

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

 

Datnes

Likums

Saskaņā ar Direktīvu

Formas Nr.

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

XLSX

ADJIL 

(2018. gads)

2009/81/EK

 


Metadati

Piegāde

Piegāde

Gads

30.07.2019

XLS

ADJIL (2018. gads) Pakalpojumi Pakalpojumi Gads 30.07.2019

XLS

ADJIL (2018. gads)     Būvdarbi Būvdarbi Gads 30.07.2019

XLSX

DOCX

 

PIL (2017. gads)  

Piegāde

Pakalpojumi

Būvdarbi

Pārraudzības ziņojums Reizi trijos gados 27.04.2018

 XLSXi

DOCX

SPSIL (2017. gads)  

Piegāde

pakalpojumi

Būvdarbi

Pārraudzības ziņojums Reizi trijos gados 27.04.2018.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

 

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem*

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem
Skatīt vairāk

Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums*

Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums
Skatīt vairāk

ES direktīvu prasībām apkopotā statistika*

ES direktīvu prasībām apkopotā statistika
Skatīt vairāk