izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Administratīvie pārkāpumi

 

Administratīvie pārkāpumi

Kur un kā var ziņot par administratīvajiem pārkāpumiem iepirkumos?

Vai iesniegumā jāmin iesniedzēja vārds un uzvārds un vai iesniedzēja identitāte tiek izpausta pasūtītājam?

Informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) iesniedzējs var nodot tam ērtākajā veidā, piemēram, nosūtot to pa pastu, faksu vai elektroniski (parkapumi@iub.gov.lv).

Iesniegums var būt anonīms, bet, ja iesniedzējs ir norādījis savus datus, tad iesniedzēja identitāte netiek izpausta pasūtītājam, izņemot, ja iesniegums vienlaikus ir adresēts arī pasūtītājam vai ja iesniedzējs ir norādījis, ka tam nav iebildumu, ka tā identitāte tiek izpausta. Galvenais ir skaidri izklāstīt pārkāpuma būtību.

Papildu informācija par iesniegumu iesniegšanu 

Publicēts: 19.11.2017.

Vai IUB izvērtē administratīvos pārkāpumus PIL 9. panta kārtībā veiktu iepirkumu ietvaros?

Jā, IUB atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajiem administratīvo pārkāpumu sastāviem (166.21–166.25 pants) izvērtē pārkāpumus arī PIL 9.panta kārtībā veiktu iepirkumu ietvaros.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai ir paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem iepirkumos, kas nesasniedz likuma piemērošanas robežvērtības?

Nē, administratīvā atbildība par pārkāpumiem iepirkumos un koncesijas procedūrās attiecas tikai uz tiem iepirkumiem, kas ir veicami Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, un partnerības iepirkumiem un koncesijas procedūrām Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā.

Ja kāds pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs savā tīmekļvietnē vai kādā privātā portālā ir izsludinājis iepirkumu, kam nav piemērojams minētais tiesiskais regulējums, un pieļauj pārkāpumus šāda iepirkuma norisē, Iepirkumu uzraudzības birojs šādas situācijas un pārkāpumus neizvērtē.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai ir paredzēta administratīvā atbildība par iepirkuma dokumentos izvirzīto prasību neatbilstību PIL, piemēram, radot priekšrocības tikai vienam pretendentam?

Nē, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz administratīvo atbildību par iepirkuma dokumentos izvirzīto prasību neatbilstību PIL, attiecīgi IUB šādos jautājumos administratīvo pārkāpumu lietas neuzsāk. Administratīvo pārkāpumu sastāvi gadījumiem, kurus izskata IUB, ir noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21–166.25 pantā.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai par iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma neizsniegšanu pretendentam, kas nav līgumslēdzēja puse, var tikt piemērots administratīvais sods?

Nē, jo iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtais iepirkuma līgums nav uzskatāms par tādu iepirkuma dokumentu, par kura neizsniegšanu ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.25 panta pirmajā daļā. Minētajā pantā ir paredzēta administratīvā atbildība par tādu iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentu pieejamības nenodrošināšanu vai neizsniegšanu, kas nepieciešami pieteikumu, piedāvājumu vai metu sagatavošanai un iesniegšanai iepirkumā vai iepirkuma procedūrā.

Publicēts: 21.04.2018.

Vai par IUB pieprasītās informācijas nesniegšanu pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var piemērot administratīvo atbildību?

Jā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 66.panta otrās daļas 1.punktu IUB ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt pilnu informāciju par jebkuru iepirkumu un noslēgto līgumu. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.11 panta pirmajai daļai IUB izskata arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.2 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma lietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.2 pantā minēto par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no 35 līdz 210 euro, bet juridiskajām personām no 70 līdz 700 euro.

Publicēts: 21.04.2018.

Ja iepirkuma līgumā nav norādīta kopējā summa, par kādu tas noslēgts, vai ir iespējams konstatēt, ka pasūtītājs minēto līgumu noslēdzis, piemērojot neatbilstoši izraudzītu iepirkuma veikšanas kārtību?

Jā. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, taču, lai pārbaudītu, vai ir izraudzīta atbilstoša iepirkuma veikšanas kārtība, var tikt ņemta vērā iepirkuma nolikumā norādītā paredzamā līgumcena, IUB tīmekļvietnē publicētajos paziņojumos norādītās summas, pretendenta, ar kuru noslēgts līgums, piedāvājumā norādītā līgumcena, kā arī pasūtītāja faktiskās izmaksas, kas radušās saistībā ar noslēgto iepirkuma līgumu.

Publicēts: 21.04.2018.

   

Administratīvo pārkāpumu process

Vai IUB var uzsākt un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ja par to pašu iepirkumu notiek administratīvās lietas izskatīšana tiesā administratīvā procesa kārtībā (piemēram, saskaņā ar PIL 9. panta divdesmit trešo daļu) vai ja šāds tiesas process jau ir beidzies ar pasūtītājam labvēlīgu tiesas spriedumu?

Jā, var, jo administratīvo pārkāpumu process un administratīvais process ir atšķirīgi procesi, kuros tiek izlemti atšķirīgi jautājumi. Bieži administratīvajā procesā netiek analizēti jautājumi, kam ir būtiska nozīme administratīvo pārkāpumu procesā.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai pasūtītājs var slēgt iepirkuma līgumu, ja IUB ir uzsācis administratīvā pārkāpuma lietvedību par iespējamiem pārkāpumiem attiecīgajā iepirkumā?

Jā, administratīvo pārkāpumu lietvedības uzsākšana par iespējamiem pārkāpumiem iepirkuma ietvaros neliedz pasūtītājam tiesības noslēgt iepirkuma līgumu. Tomēr pasūtītājam būtu ieteicams izvērtēt, vai tādējādi netiks nodarīts vēl lielāks kaitējums aizskartajām interesēm.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros var tikt izvērtēts, cik pamatots ir pretendentam piešķirto punktu skaits piedāvājuma izvērtēšanas kritērijos?

Nē, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz administratīvo atbildību par iepirkumā noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju neievērošanu.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai IUB administratīvo pārkāpumu lietas izskata pēc administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietas, kā to paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 269. pants?

Nē, ņemot vērā to, ka IUB nav reģionālu struktūrvienību, IUB savā kompetencē esošo administratīvo pārkāpumu lietvedības procesu veic tikai birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai ir obligāti jāierodas uz administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanu?

Nē, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 248.1 pants paredz iespēju noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu bez personas, kuru sauc pie atbildības, klātbūtnes, ja objektīvu iemeslu dēļ minētās personas klātbūtnē protokolu nav iespējams noformēt. Šādā gadījumā administratīvā pārkāpuma protokols tiek nosūtīts personai. Būtiski, lai persona pirms lēmuma pieņemšanas lietā iesniegtu paskaidrojumus par administratīvā pārkāpuma protokolā norādītajiem apstākļiem.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai dienā, kad tiek noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, tiek arī pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā?

Nē, persona, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības, tiek iepazīstināta ar administratīvā pārkāpuma protokola saturu un atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 268.1 panta pirmajai daļai tiek noteikts datums un laiks lietas izskatīšanai.

Publicēts: 19.11.2017.

Vai ir obligāti jāierodas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu?

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 271. panta ceturto daļu lietu bez lietas dalībnieku klātbūtnes drīkst izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka viņiem savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku. Vienlaikus jāņem vērā, ka gadījumā, ja pastāv iespēja, ka persona varētu tikt nosacīti daļēji atbrīvota no naudas soda (skat. vadlīnijas), tad atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 276.1 panta otrās daļas 7.punktam personai ir jāpiedalās lietas izskatīšanā obligāti.

Publicēts: 19.11.2017.

Cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā?

Termiņš ir atkarīgs no konkrētās lietas sarežģītības, informācijas iegūšanas laika, inspektora lietvedībā esošo lietu skaita un citiem apstākļiem, bet atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.panta ceturtajai daļai tas nedrīkst pārsniegt deviņus mēnešus no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas.

Publicēts: 19.11.2017.

Kas drīkst iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem?

Ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pārkāpumos publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā ir tiesīga iepazīties persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, tās aizstāvis, cietušais, ja kāda persona lietā šādu statusu ir ieguvusi, un eksperts, ja tādu IUB ir piesaistījis. Pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un publiskā partnera vai tā pārstāvja darbinieki vai pilnvarotās personas, kuras nav personas, kas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, vai šo personu aizstāvji, nav tiesīgas iepazīties ar konkrētās lietas materiāliem.

Publicēts: 19.11.2017.

No kura brīža persona, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības, drīkst iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem?

No brīža, kad personai tiek noformēts administratīvā pārkāpuma protokols un tādējādi persona iegūst statusu lietā.

Publicēts: 19.11.2017.

No kura brīža tiek skaitīts sešu mēnešu noilguma termiņš administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanai, ja iegādātas preces, pakalpojumi vai būvdarbi, nepiemērojot publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos noteiktās iepirkuma procedūras vai citu šajos normatīvajos aktos noteikto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību?

Ja ir noslēgts līgums, tad sešu mēnešu noilguma termiņš skaitāms no līguma noslēgšanas dienas, bet, ja līgums nav noslēgts, katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, taču lielākoties, ja preces, pakalpojumi vai būvdarbi tiek iegādāti, pamatojoties uz izrakstītajiem rēķiniem, sešu mēnešu noilguma termiņš tiek skaitīts no dienas, kad pieņemts lēmums par pēdējā izrakstītā rēķina apmaksu.

Publicēts: 21.04.2018.

Kas ir resoriskā pārbaude?

Resoriskās pārbaudes mērķis ir iegūt konkrētas un pietiekamas ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu, lai varētu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību. To uzsāk vai nu pēc IUB iniciatīvas, vai arī pamatojoties uz saņemtajām ziņām, kas nav pietiekamas, lai uzsāktu administratīvā pārkāpuma lietvedību. Resoriskās pārbaudes ietvaros tiek izvērtēta pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcības atbilstība publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21-166.25 pantā noteiktos administratīvā pārkāpuma sastāvus. Resoriskās pārbaudes rezultātā tiek pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai lēmums par resoriskās pārbaudes izbeigšanu, ja nav iegūtas konkrētas un pietiekamas ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu, lai varētu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, vai ir konstatēti apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Publicēts: 21.04.2018.

UZ AUGŠU