izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Eiropas Savienības regulas

Regulas, kas nosaka iepirkumu līgumcenu robežvērtības

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1828 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1829 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1830 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1827 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES groza attiecībā uz koncesiju robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

Regula, kas attiecas uz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ) Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula (ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)

Regulas, kas nosaka iepirkumos izmantojamo klasifikāciju

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ) KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2066 (2016.gada 21.novembris), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi
Acrobat Reader datne Komisijas 2007.gada 28.novembra regula Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu
Acrobat Reader datne Komisijas 2003.gada 16.decembra regula Nr.2151/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
Acrobat Reader datne Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra regula Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
Acrobat Reader datne Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1888/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai
Acrobat Reader datne Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Regulas, kas nosaka iepirkumu paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī izmantojamās veidlapas

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2342 (2015. gada 15. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ) Komisijas 2015.gada 11.novembra īstenošanas regula (ES) 2015/1986 ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ īstenošanas regulu (ES) Nr.842/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Angliski)
Acrobat Reader datne Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7 ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)
Acrobat Reader datne

Komisijas 2011.gada 19.augusta regula Nr. 842/2011, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005 (Angliski)

Acrobat Reader datne Komisijas 2009.gada 10.novembra regula Nr.1150/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1564/2005 attiecībā uz standarta veidlapām paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros saskaņā ar Padomes Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK
Acrobat Reader datne Komisijas 2005.gada 7.septembra regula Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK

Regulas, kas nosaka Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izlietojumu

Acrobat Reader datne

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

UZ AUGŠU