izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Skaidrojumu un ieteikumu arhīvs

Skaidrojumi, kas saistīti ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

09.03.2017.-13.08.2019.

Skaidrojums par iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju

01.02.2011.-13.08.2019.

Vispārīgs skaidrojums par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

24.10.2019.-24.11.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019, precizētas 24.10.2019 -mainīti PVS paziņojumu nosaukumi)

15.04.2019.-23.10.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (stājas spēkā 2019.gada 7.maijā)

19.03.2014.-08.05.2017.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

22.06.2012.-18.03.2014.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

21.07.2014.-28.02.2017.

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos

31.03.2017.

Skaidrojums par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma paziņojumu publicēšanu pēc 1.aprīļa

05.04.2011.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 46.¹ panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta piemērošanu, kā arī transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iepirkumos

Skaidrojumi, kas saistīti ar Publisko iepirkumu likumu

25.06.2018.-07.04.2020.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai

17.06.2019.-01.12.2019.

Konkursa procedūra ar sarunām vai sarunu procedūra

26.07.2018.-13.05.2019.

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai (pielikums: shēma A3 formātā)

28.07.2017.-

Skaidrojums par būvkomersantu kvalifikācijas klasēm saistībā ar Publisko iepirkumu regulējumu

14.01.2019.-23.04.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu (atgādinājums 05.12.2018.)

22.01.2019.-05.03.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs
01.02.2019.-17.04.2019.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

03.10.2017.-01.02.2019.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

29.10.2018.-29.01.2019.

Skaidrojums par pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu iepirkuma procedūrā

13.11.2018.-13.01.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu

16.05.2018.-10.09.2018.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību (Aktualizēts, ņemot vērā 2018.gada 26.aprīļa grozījumu Publisko iepirkumu likumā)

31.05.2018.-18.10.2018.

Skaidrojums „Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā

08.05.2017.-07.11.2018.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

12.07.2018.

Sankciju piemērošana iepirkumos
12.02.2018.-07.08.2018.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību gadījumos, kad e-konkursu sistēmas darbības traucējumu dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus vai piedāvājumus, kā arī, kad elektroniski iesniegtu pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas

13.06.2018.-01.06.2018.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu CPV kodu izvērsts saraksts (pdf))

31.03.2017.

Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu CPV kodu izvērsts saraksts (pdf) un CPV kodi, kas vairs neietilpst likuma 2.pielikumā (pdf)

29.03.2018.-01.06.2018.

Skaidrojums par nodokļu parādu neesības apliecināšanu (sagatavots sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu)

27.04.2017.-30.06.2017.

Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu līdz 2017.gada 30.jūnijam

28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma paziņojumu publicēšanu no 2017.gada 1.marta

20.04.2016.-20.05.2016.

Ieteikumi atsevišķu Direktīvas 2014/24/ES normu piemērošanā pārejas periodāPielikums

12.08.2013.

Prezentācija "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

01.08.2012.-01.08.2013.

Vispārīgs skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem

15.06.2010.-01.08.2012.

Vispārīgs skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem

14.09.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par likuma 2.pielikumā iekļauto pakalpojumu iepirkumu veikšanuIzvērsts saraksts (PDF)

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums attiecībā uz elektroniskā formā iesniegta piedāvājuma pieņemšanuVARAM vadlīnijas publisko iepirkumu organizēšanai elektroniskā formā

08.10.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par kompensējamo medikamentu iegādi

06.11.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par pašvaldību un pašvaldības iestāžu pienākumu preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību

26.08.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par līgumu publicēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 13.daļu

01.08.2013.-31.12.2013.

Skaidrojums par līgumu publicēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta astoto daļu (! Piemērojams līgumiem, kas stājas spēkā no 01.08.2013.)

17.11.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā

30.06.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pants)

03.08.2012.-30.06.2015.

Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pants)

27.04.2011.

Skaidrojums par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem

03.11.2010.

Iepirkumu izsludināšana Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās

30.08.2010.

Papildu būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu iepirkumi (ppt)

17.04.2015.-28.02.2017.

Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.673 "Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem" piemērošana

Iepirkumu organizēšana

05.12.2019.-07.04.2020.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma izņēmumiem "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums - 3. panta otrā daļa"

07.11.2018.-03.10.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

18.06.2019.-04.07.2019.

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim”

12.10.2018.-07.06.2019.

Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  (dokuments word formātā un EK tīmekļvietne

11.09.2018.-25.04.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību

16.05.2017.-21.01.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

25.07.2017.

Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (dokuments word formātā un EK tīmekļvietne)

12.01.2018.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību gadījumos, kad elektroniski iesniegtu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas

28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma paziņojumu publicēšanu no 1.marta

09.04.2013.-12.06.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

21.12.2012.-28.02.2017.

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšana

13.09.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par piedāvājuma nodrošinājumu (Publisko iepirkumu likuma 52.pants)

01.08.2012.-01.08.2013.

Skaidrojums par piedāvājuma nodrošinājumu (Publisko iepirkumu likuma 52.pants)

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

22.11.2013.-01.01.2014.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

31.08.2010.-03.04.2014.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

14.08.2019.-09.02.2020.

Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos

03.12.2010.-19.05.2016.

Skaidrojums par interešu konflikta neesamības apliecināšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

29.07.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

02.06.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu

07.10.2014.-01.06.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu

05.04.2011.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 46.¹ panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta piemērošanu, kā arī transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iepirkumos

04.11.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.¹ daļas piemērošanu

14.01.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 3.punkta un ceturtās daļas piemērošanu

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta trešās daļas un 11.panta 1.¹ daļas piemērošanu

01.08.2013.-01.01.2014.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta trešās daļas un 11.panta 1.¹ daļas piemērošanu

08.04.2014.-28.02.2017.

Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanā (Publisko iepirkumu likuma 17.pants)

08.01.2013.-07.04.2014.

Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanā (Publisko iepirkumu likuma 17.pants)

07.09.2011.-01.08.2012.

Par publisko iepirkumu līgumā iekļaujamajiem nosacījumiem attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaistīšanu un maiņu publisku iepirkuma līgumu izpildē

21.07.2014.-28.02.2017.

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos

18.01.2011.-31.12.2014.

Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai (! Piemērojams līdz PIL grozījumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

03.04.2014.-20.05.2017.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "B" daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai (! Piemērojamas iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.decembra)

15.02.2013.-31.07.2013.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai (! Piemērojamas iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

27.10.2010.-01.08.2012.

Metodiskie ieteikumi Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai

26.08.2013.-28.02.2017.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.jūlija)

30.04.2013.-31.07.2013.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

09.08.2010.-01.08.2012.

Metodiski ieteikumi Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētiem iepirkumiem

08.01.2014.-28.02.2017.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.decembra)

13.08.2013.-31.12.2013.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam(! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.jūlija)

28.11.2012.-31.07.2013.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam(! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

22.05.2012.-01.08.2012.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam

Kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājumu izvēle

16.01.2020.-26.04.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

04.07.2019.-15.01.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos 

10.08.2018.-03.07.2019.

Sankciju piemērošana iepirkumos (pielikums: jautājumi-atbildes)

01.06.2018.-10.06.2019.

Skaidrojums par nodokļu parādu neesības apliecināšanu (sagatavots sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu)

16.08.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.)

05.10.2009.-19.05.2016.

Skaidrojums par izziņu par savu kopējo finanšu apgrozījumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmās daļas 3.punktu

16.08.2013.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.)

16.11.2012.-31.07.2013.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā (Publisko iepirkumu likuma 54.panta otrā un trešā daļa un 56.panta septītā un astotā daļa) (! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013.)

03.08.2012.

Skaidrojums par papildu informācijas un preču paraugu pieprasīšanu iepirkuma procedūrās (Publisko iepirkumu likuma 45.pants)

Likumā noteiktie termiņi

04.10.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

10.04.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

16.06.2010.-28.02.2017.

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināšana iepirkuma procedūrās

23.12.2016.-28.03.2017.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

03.08.2012.-28.02.2017.

Skaidrojums par iepirkuma līguma termiņu (Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešā un 3.¹ daļa)

21.12.2012.

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšana

25.02.2013.

Likumā noteikto termiņu aprēķināšana

15.06.2010.

Likumā noteikto termiņu aprēķināšana

16.06.2010.

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšana iepirkuma procedūrās

03.11.2010.

Skaidrojums par iesniegumu iesniegšanas termiņiem pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 83.pantu

18.04.2019.-07.05.2020.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

27.11.2009.-03.08.2012.

Skaidrojums par iepirkuma līguma termiņiem

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

18.10.2018.-13.08.2019.

Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā

23.10.2015.-20.05.2016.

Atbildes uz jautājumiem par Publisko iepirkumu likumā paredzēto izslēgšanas noteikumu piemērošanu no 2015.gada 1.augusta

30.10.2015.-20.05.2016.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā un 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona

08.06.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētiem kandidātiem vai pretendentiem

24.11.2014.-29.10.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā un 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona

02.01.2014.-02.10.2014.

Skaidrojums par izslēgšanas noteikumu piemērošanu no 2014.gada 1.janvāra

01.08.2013.-31.12.2013.

Skaidrojums par nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.augusta (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.)

01.04.2013.-31.07.2013.

Skaidrojums par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.aprīļa (! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013.)

08.04.2013.-31.07.2013.

Skaidrojums par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.aprīļa

08.11.2011.-10.02.2012.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6. un 7.punkta piemērošanu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem

08.11.2011.-10.02.2012.

Skaidrojums par kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējo darba ienākumu aprēķināšanu un piemērošanu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.-9.punktu

14.11.2011.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punkta piemērošanu, ievērojot Satversmes tiesas 2011.gada 3.novembra spriedumu lietā Nr.2011-05-01

24.08.2010.

Skaidrojums par kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta piemērošanu

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

06.06.2016.-04.01.2017.

Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu / Dokuments word formātā un EK tīmekļa vietne

ES fondu apguvējiem

12.06.2017.-05.10.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

05.10.2017.-23.10.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

13.11.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

04.10.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

16.07.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

27.03.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

02.01.2018

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā; (pielikumi .zip)

27.09.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (word); Pielikumi (zip)

22.06.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem zip)

27.09.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (word)  Pielikumi (zip)

07.04.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip) /! Piemērojama iepirkumiem, kas izsludināti no 01.03.2017.

28.12.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip)

10.06.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip) / ! Piemērojama iepirkumiem, kas izsludināti no 20.05.2016.

06.05.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

05.08.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) ! Atjaunota, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumus,  kas stājās spēkā 01.08.2015.

09.07.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

02.04.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

09.01.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

26.05.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

24.09.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

01.01.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Atjaunota ņemot vērā normatīvo aktu grozījumus, kas stājās spēkā 01.01.2014.

04.09.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Atjaunota atbilstoši MK noteikumu Nr.299 nosacījumiem

30.07.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.

01.05.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013.

21.09.2009.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu pirms ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas (word)

UZ AUGŠU