Informācija presei

Birojs ir atcēlis Latvijas Universitātes rīkotās konkursa procedūras ar sarunām par Rakstu mājas būvprojekta izstrādi un būvniecību kandidātu atlases rezultātus. Konkrētā iepirkuma procedūra ir divu stadiju procedūra, kurā pēc kandidātu atlases tiek iesniegti piedāvājumi.

Latvijas Universitāte procedūras pirmajā jeb atlases posmā noraidīja SIA “Merks” iesniegto pieteikumu kandidātu atlasei, jo uzskatīja, ka norādītais pieredzes objekts DECCO CENTRS neatbilst kandidātu atlases nolikuma prasībai attiecībā uz būvprojekta izstrādi publiskai ēkai. Latvijas Universitāte bija secinājusi, ka saskaņā ar būvatļaujā un aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā norādīto objekta galvenais lietošanas veids ir noliktavas, kas nozīmē, ka minētajā ēkā vismaz 50% ēkas kopējās platības ir noliktavu telpas un ēka nav projektēta kā publiska ēka, kurā vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai un kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.

Attiecībā uz minēto jautājumu Birojs lūdza skaidrojumu Ekonomikas ministrijai, kas norādīja, ka ēkas galvenais lietošanas veids pats par sevi nenorāda šīs ēkas (ne-)publisko statusu. Sekojoši, lai noteiktu, ka būvprojekts izstrādāts publiskai ēkai, vērtējams ir izstrādātais būvprojekts un tajā ietvertā informācija un risinājumi, bet, lai noteiktu, cik ēkas lietotājiem būs paredzēta ēka, ir jāvērtē arī cita informācija atbilstoši normatīvu prasībām.

Attiecīgi Biroja lēmumā norādīts, ka Latvijas Universitātei ir atkārtoti jāizvērtē SIA “Merks” pieredzes atbilstība saistībā ar objekta DECCO CENTRS būvprojekta atbilstību nolikuma prasībām, nepieciešamības gadījumā vai nu pašam pasūtītājam iegūstot nepieciešamo informāciju no kompetentajām iestādēm vai arī pieprasot papildu informāciju no pretendenta. Pēc izvērtējuma veikšanas Latvijas Universitātei ir atkārtoti jālemj par kandidātu atlases rezultātiem, un pēc tam visi atlasītie kandidāti jāuzaicina iesniegt savus piedāvājumus.

 

Sagatavoja:

Samanta Krieva

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67326793, 27300818

E-pasts: Samanta.Krieva@iub.gov.lv