Aktualizēts: 17.07.2020.

  Pārskata periods Dati  2019. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%) 
Publisko iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 411,827,978 825,129,955 -50.1
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q2 222,995,565 606,889,692 -63.3
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 78,053,353 480,448,936 -83.8
Piegāde 2020 Q2 87,775,006 84,588,300 3.8
Pakalpojumi 2020 Q2 57,167,206 41,852,456 36.6
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q2 136,614,143 168,256,852 -18.8
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 120,295,671 151,664,425 -20.7
Piegāde 2020 Q2 9,888,649 9,462,763 4.5
Pakalpojumi 2020 Q2 6,429,823 7,129,664 -9.8
9. panta kārtībā 2020 Q2 39,287,953 43,016,855 -8.7
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 25,624,026 25,893,075 -1.0
Piegāde 2020 Q2 7,352,445 8,698,781 -15.5
Pakalpojumi 2020 Q2 6,311,482 8,424,999 -25.1
2. pielikuma pakalpojumi 2020 Q2 12,930,317 6,966,556 85.6
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q2 8,577,318 1,622,665 428.6
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q2 4,352,999 5,343,891 -18.5
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q2 163,435,651 145,556,415 12.3
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 39.7 17.6  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN) 2020 Q2 137,767,221 127,914,637 7.7
Kopējais līgumsummas īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 33.5 15.5  
Kopējā līgumsumma attiecībā uz sociālo atbildību (EUR bez PVN) 2020 Q2 0 67,774 -100.0
Inovatīvo risinājumu iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 0 0 0.0
Centralizēti veikto iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN)  2020 Q2 105,675,159 83,175,914 27.1
Kopējais līgumsummas īpatsvars centralizēti veiktiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 25.7 10.1  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 43,261,632 45,138,670 -4.2
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q2 43,261,632 45,138,670 -4.2
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 27,845,712 4,188,101 564.9
Piegāde 2020 Q2 12,242,754 31,913,299 -61.6
Pakalpojumi 2020 Q2 3,173,166 9,037,270 -64.9
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q2 27,845,712 4,445,378 526.4
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 64.4 9.8  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN)  2020 Q2 229,991 13,422,766 0.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 0.5 29.7  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi, nepiemērojot SPSIL
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 12,365,861 0 0.0
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q2 7,019,075 0 0.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q2 56.8 0.0  
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 5,750,451 11,002,296 -47.7
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q2 3,717,972 5,040,852 -26.2
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 0 4,608,125 -100.0
Piegāde 2020 Q2 2,639,460 432,727 510.0
Pakalpojumi 2020 Q2 1,078,512 0 0.0
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q2 2,032,479 5,961,444 -65.9
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q2 1,283,239 5,756,839 -77.7
Piegāde 2020 Q2 175,600 164,120 7.0
Pakalpojumi 2020 Q2 573,640 40,485 1316.9
MK noteikumi Nr. 104
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 44,751,058 82,872,056 -46.0
Publiskās un privātās partnerības likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q2 0 676,100,000 -100.0
Pārskati
Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (EUR bez PVN) 2020 Q2 126,785 586,383 -78.4

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

Sadaļa „Aktuālie publikāciju rādītāji” veidota ar mērķi, lai statistikas lietotājiem nodrošinātu savlaicīgu statistisko informāciju par valstī veiktajiem iepirkumiem.

Eiropas Statistikas sistēmas paredz, ka statistikas datu vērtību (kvalitāti) nosaka statistikas atbilstība lietotāju vajadzībām, statistikas pieejamība un skaidrība, saskaņotība un salīdzināmība, tās savlaicīgums un precizitāte. „Savlaicīgums” un „precizitāte”, attiecībā uz aktuālo publikāciju statistiku, ir konfliktējoši jēdzieni, jo pēc iespējas ātrāk nodrošinot datu pieejamību statistikas lietotājiem, tas attiecīgi ietekmē sniegtās informācijas (datu) precizitāti. Līdz ar to publikāciju statistikai, sadaļā „Aktuālie publikāciju rādītāji”, nepiemīt visa datu aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas pakāpē, tādējādi lietotājam, izmantojot šos statistikas datus, jāņem vērā šī nepilnība attiecībā uz datu precizitāti.

Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju statistika tiek izteikta no Publikāciju vadības sistēmas datubāzes, kurā tiek uzkrāti dati par pasūtītāju publicētajiem paziņojumiem, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī iepirkumiem, kuriem nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Savukārt par reālo situāciju, attiecībā uz valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem un to noslēgtajiem līgumiem, pasūtītāji atskaitās  iepirkumu gada pārskatos – statistikas datu apkopojumi pieejami sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji”. Pasūtītāji, uz kuriem attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. martam, savukārt pasūtītāji, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim.

„Aktuālie publikāciju rādītāji” ietver informāciju par kopējo iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaitu, rezultātu paziņojumu skaitu un rezultātu paziņojumos norādīto līgumcenu, kas tiek skatīts attiecībā pret piemēroto iepirkumu likumu un iepirkuma veidu – mēnešu, ceturkšņu un gada griezumā. Publikāciju statistikā izmantotie termini tiek lietoti atbilstoši likumdošanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs nav atbildīgs par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus statistikas lietotāji veido, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja definētās tabulas, un no jauna pārveido tās savām vajadzībām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu
Skatīt vairāk