Ievadteikums

Iepirkuma komisija pārliecinās, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud pretendentam piemērotās sankcijas. Sankciju pārbaudei konkrēts datums regulējumā nav noteikts. Sankcijas pārbauda pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu un līgumā paredz pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja sankcijas tiek noteiktas un kavē līguma izpildi.  

Pārbaudi par piemērotajām sankcijām veic visiem iepirkumiem un iepirkumu procedūrām, kā arī publiskās un privātās partnerības procedūrām, kuru veikšanai piemēro Publisko iepirkumu likumu (t.sk. tā 9. un 10. pantam), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu vai Publiskās un privātās partnerības likumu.  

Lai izpildītu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto mērķi un pasargātu no līguma neizpildes riska, sankciju pārbaudi ieteicams veikt visiem iepirkumiem, arī tiem, kuriem piemēro pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iekšējo kārtību (ja paredzamā līgumcena nesasniedz normatīvo aktu piemērošanas slieksni), Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude