(Aktualizēts) Apstiprināts: 25.04.2019. 

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtība

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 10.panta pirmās daļas regulējumam pasūtītājs, veicot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, var nepiemērot Likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja tas ievēro Likuma 2.pantā noteiktos Likuma mērķus, kā arī Likuma 13.pantā (vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju), 14.pantā (informācijas aizsardzība), 19.pantā (zaļais publiskais iepirkums), 20.pantā (tehniskās specifikācijas), 21. pantā (marķējumi) un 22.pantā (testēšanas pārskati, specifikācijas un citi pierādījumi), III nodaļā (iepirkuma komisija), 28.panta otrajā daļā (paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju), 32.pantā (paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem), 33.pantā (paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā), 36.panta (piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanas un papildu informācijas sniegšana) pirmajā un trešajā daļā, 37.pantā (kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem), 38.pantā (informācijas apmaiņa) un 39.pantā (prasības elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai), 40.panta (iepirkuma procedūras dokumentēšana un iepirkuma procedūras dokumentu glabāšana) pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60.pantā (iepirkuma līgums) un 61.pantā (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana) paredzētās prasības. Ja publisku pakalpojuma līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma sadaļā „Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi” minētajiem apsardzes pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, pasūtītājs piemēro arī šā likuma 42.pantā (kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi) un 43.pantā (uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana) paredzētās prasības.

I sadaļa. Likuma 10.panta piemērošana Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem

Līgumcenas robežvērtība Pasūtītāja rīcība
No 10 000 euro līdz 41 999 euro
 • Nepiemēro Likuma 10.panta noteikumus, tiesības nepiemērot Likuma 9. panta (t.s. „mazie iepirkumi”) noteikumus. Iepirkuma veikšanai var piemērot pasūtītāja iekšējo iepirkumu veikšanas kārtību
 • Veicot iepirkumus par izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumiem (CPV kods 79710000-4)
  • pasūtītājs piemēro PIL 9. panta astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu[1]
No 42 000 euro līdz 749 999 euro
 • Piemēro Likuma 10. panta pirmās daļas noteikumus
 • Likuma 2. pielikuma 1. punktā (veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi) minētie pakalpojumi un Likuma 2. pielikuma 2. punktā (administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi) iekļautie mācību prakses vai studiju prakses, vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanas pakalpojumi (izglītības un mācību pakalpojumi)
  • Iepirkuma veikšanai var piemērot pasūtītāja iekšējo iepirkumu veikšanas kārtību
 • Veicot iepirkumus par izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumiem (CPV kods 79710000-4)
  • pasūtītājs piemēro arī šā likuma 42. pantā (kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi) un 43. pantā (uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana) paredzētās prasības[2]

No 750 000 euro

Piemēro Likuma 10. panta pirmās daļas noteikumus

Iepirkuma veida izvēle

Pasūtītājs, veicot Likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumus, ir tiesīgs izvēlēties, vai iepirkums tiks veikts kā atklāts iepirkums vai kā divposmu iepirkums, piemēram, slēgts iepirkums ar sākotnējo kandidātu atlasi. Pasūtītājs pirms iepirkuma izsludināšanas, aizpildot paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, var atzīmēt, ka Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkums tiks rīkots kā atklāts iepirkums, slēgts iepirkums vai iepirkums, kas ietver sarunas.

Paziņojumu publicēšana

Pasūtītājiem, veicot Likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumus Likuma 10. panta kārtībā, jāpublicē paziņojumus par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, gan uzsākot šādus iepirkumus, gan pēc to pabeigšanas. Minēto paziņojumu saturs ir noteikts Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr. 103 „Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi).

Pasūtītājam ir jāievēro Likuma 32.panta pirmās daļas regulējums un, uzsākot iepirkumu, Biroja tīmekļvietnē jāpublicē paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu. Pasūtītājs saskaņā ar Likuma 32.panta trešās daļas regulējumu ir tiesīgs nepublicēt minēto paziņojumu, ja iepirkums atbilst kādam no Likuma 8.panta septītajā daļā minētajiem gadījumiem.

Ņemot vērā Noteikumu 2.8.punktā minēto un Likuma 27.panta regulējumu, pasūtītājs pirms plānotā Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkuma izsludināšanas ir tiesīgs publicēt 

paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējo informatīvo paziņojumu, lai informētu piegādātājus par plānoto iepirkumu. Vienlaikus gan jānorāda, ka minētā paziņojuma publicēšana nedod pasūtītājam tiesības, izsludinot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu, saīsināt Likuma 32.pantā pirmajā daļā noteikto pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Pasūtītājam, ja tas plāno veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, jāpublicē paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (Likuma 28.panta otrā daļa), ja tas sākotnēji, uzsākot iepirkumu, ir publicējis paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojumu par līgumu.

Pasūtītājam 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai lēmuma par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu (tikai gadījumā, ja sākotnēji publicēts paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu) pieņemšanas publicē Biroja tīmekļvietnē paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Likuma 32.panta otrā daļa, Noteikumu 10.pielikuma IV.1. sadaļa).

Ja Likuma 2.pielikuma pakalpojumu paredzamā līgumcena ir  750 000 euro vai lielāka,, paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem tiek publicēts gan Biroja tīmekļvietnē, gan Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Likuma 34.panta trešā daļa).

Ja pasūtītājs Likuma 10.panta pirmās daļas iepirkuma rezultātā noslēdz vispārīgo vienošanos, tam nav pienākums saskaņā ar Likuma 29.panta regulējumu publicēt paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

Ja pasūtītājs līgumā, kura līgumcena ir vienāda vai lielāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām (750 000 euro un vairāk), veic grozījumus saskaņā ar Likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktu, tam ir pienākums atbilstoši Likuma 33.panta regulējumam publicēt paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā. 

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pasūtītājs, veicot Likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, ir tiesīgs noteikt pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 5 darbdienām (Likuma 32.panta pirmā daļa). Proti, ja iepirkums tiek rīkots kā divposmu procedūra, gan pieteikumu iesniegšanas termiņam, gan arī piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt ne īsākam par 5 darbdienām. Pēc grozījumu veikšanas Likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs nosaka pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 5 darbdienām.

Saskaņā ar Likuma 39.panta pirmo daļu un Likuma pārejas noteikumu 3.punktu pasūtītājam, sākot ar 2019 gada 1.janvāri (atvasinātajām publiskajām personām un to iestādēm no 2019.gada 1. oktobra; privāto tiesību juridiskajām personām – no 2020.gada 1.jūlija), veicot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, ir jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.

Pieteikumu un piedāvājumu izvēle un vērtēšana

Ņemot vērā to, ka ne Likumā, ne Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” nav noteikta Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtība, izņemot to, ka pasūtītājam ir jāievēro Likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22.pantā, III nodaļā, 28.panta otrajā daļā, 32. un 33.pantā, 36.panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39. pantā, 40.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61.pantā paredzētās prasības, pasūtītājam, nosakot prasības attiecībā uz kandidātu vai pretendentu kvalifikāciju un veicot pieteikumu un piedāvājumu vērtēšanu Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumos, jāvadās no vispārējiem Likuma mērķiem un jāievēro godīgas konkurences principi, nediskriminējot piegādātājus.

Savukārt Likuma normas, kuras nav noteiktas Likuma 10.panta pirmajā daļā kā tieši piemērojamās, veicot Likuma 2.pielikuma iepirkumus, pasūtītājs var piemērot, vadoties no vispārējiem Likuma mērķiem un tiesu judikatūras. Piemēram, no Augstākās tiesas judikatūras (2015.gada 16.februāra sprieduma SKA–257/2015) izriet, ka Likumā iekļautās prasības attiecībā uz nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanu ir attiecināmas arī uz Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem.

Izslēgšanas noteikumu piemērošana

Pasūtītājs, veicot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, ir tiesīgs iepirkuma dokumentācijā noteikt, vai un kādu Likuma 42.pantā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi tas veiks attiecībā uz kandidātiem un pretendentiem. Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties, vai tas attiecībā uz kandidātiem un pretendentiem veiks visu Likuma 42.pantā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, vai tiks izvērtēta kandidātu un pretendentu atbilstība tikai daļai no Likuma 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, piemēram, kandidātu un pretendentu atbilstība Likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktam (nodokļu parādi) vai 3.punktam (maksātnespējas procesi, saimnieciskās darbības apturēšana, likvidācijas procesi). Pasūtītāji, izvēloties veikt izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumā, to veic Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās e-iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-izziņu apakšsistēmā.

Ja pasūtītājs, veicot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, izvēlas piemērot Likuma 42.pantā noteiktos pretendentu izslēgšanas noteikumus, tad pasūtītājam jāņem vērā arī uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana, ievērojot Likuma 43. panta regulējumu.

Ja publisku pakalpojuma līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma sadaļā „Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi” minētajiem apsardzes pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, pasūtītājam ir jāpiemēro arī šā likuma 42.pantā (kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi) un 43.pantā (uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana) paredzētās prasības.

Līguma slēgšanas kārtība

Līguma noformēšanai pasūtītājam jāievēro Likuma 60.panta regulējums. 

Pasūtītājs, piemērojot Likuma 10.panta nosacījumus, iepirkuma līgumu par Likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem ir tiesīgs noslēgt tikai pēc Likuma 60.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā, vai arī minēto pakalpojumu iepirkums tiek veikts pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ (Likuma 60.panta devītās daļas 1. un 2.punkts).

Pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu, kura termiņš pārsniedz Likuma 60.panta ceturtajā daļā norādīto (pieci gadi), paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (V iedaļas „Papildu informācija” V.3.punktā „Cita papildu informācija (ja nepieciešams)”) jānorāda pamatojums tādu apstākļu esībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu noslēgt uz ilgāku laiku.

Līguma teksta publicēšana

Pasūtītajam saskaņā ar Likuma 60.panta desmitās daļas regulējumu ir pienākums ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, savā pircēja profilā ievietot attiecīgi iepirkuma līguma pamattekstu, vispārīgās vienošanās pamattekstu vai uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgta iepirkuma līguma pamattekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Likuma 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu gadījumā pircēja profilā ir ievietojams arī šo grozījumu pamatojums.

Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Cita informācija

Pasūtītājam, sagatavojot informāciju par plānotajiem iepirkumiem publicēšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā e-iepirkumu sistēmā saskaņā ar Likuma 18.panta pirmās daļas regulējumu, iepirkuma plānā ir jāiekļauj arī informācija par Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem, kas tiks veikti, piemērojot Likuma 10.panta regulējumu.

Pasūtītājam jāievēro Likuma 40.panta pirmās, trešās, ceturtās un piektās daļas regulējums, proti, pasūtītājam jāveic Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkuma protokolēšana un protokolu izsniegšana triju darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, bet pasūtītājam nav pienākums gatavot ziņojumu par Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem.

Pasūtītājam jāievēro arī Likuma 36.panta pirmajā un trešajā daļā minēto regulējums attiecībā uz piekļuvi iepirkuma dokumentācijai un papildu informācijas (atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem) nodrošināšana, proti, papildu informācija jānosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus minētā informācija jāievieto pircēja profilā (nenorādot jautājuma uzdevēju), kur pieejami iepirkuma dokumenti.

II sadaļa. Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums, nepublicējot paziņojumu par sociālajiem vai citiem īpašiem pakalpojumiem, saskaņā ar Likuma 32.panta trešās daļas nosacījumiem

Ja pasūtītājs plāno veikt Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu un tas atbilst Likuma 8.panta septītās daļas nosacījumiem, piemēram, tehnisku vai citu iemeslu dēļ līgumu var izpildīt tikai viens konkrēts piegādātājs, pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt sākotnējo paziņojumu par sociālajiem vai citiem īpašiem pakalpojumiem, savukārt Likuma 10.panta pirmās daļas noteikumi šāda veida iepirkumā ir piemērojami tiktāl, ciktāl minētais regulējums ir piemērojams pēc būtības.

Rīkojot Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu, kam piemērots Likuma 32.panta trešās daļas regulējums, tā kā šāds iepirkums pēc būtības atbilst sarunu procedūrai, kurā ar konkrētu piegādātāju tiek veiktas pārrunas par līguma izpildes nosacījumiem, attiecībā uz tehnisko specifikāciju izstrādi pasūtītājam būtu jāievēro nosacījums, ka ir nepieciešams noteikt vismaz minimālās prasības, lai piegādātājam būtu saprotama sniedzamā pakalpojuma būtība. Savukārt minētā iepirkuma gadījumā pasūtītājam nebūtu pienākums nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma dokumentācijai pircēja profilā. Tāpat, ņemot vērā, ka nav sākotnējā paziņojuma, kurā jānosaka Likumā paredzētais minimālais termiņš piedāvājumu iesniegšanai, pasūtītājs piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka samērīgu, vienojoties ar piegādātāju, un tas var būt īsāks par Likuma 32.panta pirmajā daļā noteikto minimālo termiņu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai.

Ja tiek rīkots Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, kam piemērots Likuma 32.panta trešās daļas regulējums, pasūtītājam, ja tas plāno veikt izmaiņas vai grozījumus minētā iepirkuma dokumentācijā, nav jāpublicē paziņojumi par izmaiņām vai papildu informāciju, jo nav sākotnējā paziņojuma, ar kuru sasaistīt minētos izmaiņu paziņojumus. Tomēr, ja tiek veiktas izmaiņas sākotnējā dokumentācijā, pasūtītājam jāinformē uzaicinātais pretendents vai pretendenti par veiktajām izmaiņām un jāvienojas par nepieciešamo termiņa pagarinājumu.

Attiecībā uz iepirkuma līguma noslēgšanu minētā iepirkuma gadījumā jānorāda, ka pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju, neievērojot Likumā noteikto nogaidīšanas termiņu, un, tā kā vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Likuma 37.panta regulējuma piemērošana norādītajā situācijā arī nav nepieciešama. Savukārt attiecībā uz līguma noformēšanu pasūtītājam būtu jāievēro Likuma 60.panta regulējums.

Vienlaikus jāņem vērā, ka pēc līguma noslēgšanas iepriekš minētajā kārtībā pasūtītājam saglabājas pienākums piemērot Likuma 32.panta otrās daļas regulējumu un publicēt paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Minētais skaidri izriet arī no Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” 10.pielikuma “D” pielikuma “Pamatojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu”.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2019

[1] Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 12.punktu minētās prasības neattiecina uz šiem iepirkumiem, ja tie uzsākti vai izsludināti pirms attiecīgo normu spēkā stāšanās dienas (pirms 2019. gada 13. marta)

[2] Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 12.punktu minētās prasības neattiecina uz šiem iepirkumiem, ja tie uzsākti vai izsludināti pirms attiecīgo normu spēkā stāšanās dienas (pirms 2019.gada 13.marta)