izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Atbildīgi un ētikas kritērijiem atbilstoši iepirkumi arī stimulē uzņēmējus pielikt pūles, lai panāktu, ka ražošanas procesa un strādājošo darbinieku pārvaldība notiek atbildīgāk un ilgtspējīgāk. Līdz ar to sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi ir stratēģisks rīks, kas efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku.

Eiropas Savienības publisko iepirkumu juridiskais pamats ir sniegts publisko iepirkumu Direktīvā 2004/24/EK un Direktīvā 2004/25/EK, kurās ir noteikts sociālo apsvērumu ierēķināšanas apjoms, jo īpaši tad, ja tie ir saistīti ar līguma priekšmetu un ir proporcionāli tā prasībām, ja vien tiek ievēroti izdevīguma principi un principi par visu ES piegādātāju vienlīdzīgu piekļuvi. 

Vadlīnijas: 

- Guide on application of EU rules to Services of General Economic Interest and in particular to Social Services of General Interest  (2010)

- Buying Social - A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement (2010)    

- Sociāls “iepirkums”  Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos  (2010) - rokasgrāmatas mērķis ir informēt līgumslēdzējas iestādes par saociāli atbildīgu iepirkumu iespējamajiem ieguvumiem un praktiskā veidā skaidrot, kādas valsts iestādēm ir iespējas to publiskajā iepirkumā ņemt vērā sociālos apsvērumus, saskaņā ar esošo ES tiesisko regulējumu, līdz ar to pievēršot uzmanību ne tikai cenai, bet arī izdevīgai naudas ieguldīšanai. Veidojot šo rokasgrāmatu, Komisija plaši konsultējās ar dalībvalstu iestādēm un daudzām citām ieinteresētajām personām. 

Normatīvais regulējums:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK

- Publisko iepirkumu likums

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Konferences “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums kā virzītājspēks sociālās ekonomikas attīstībai Latvijā” prezentācijas

Saites:

- Eiropas Komisijas sociālā iepirkuma politikas tīmekļvietne un preses relīze

- Komisijas 3.10.2017.paziņojums (COM(2017) 572 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai  Kā Eiropas interesēs panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā (Angliski

 

UZ AUGŠU