izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, kā pasūtītājs var saīsināt iepirkuma norises laiku

Līdz ar ārkārtējās situācijas valstī beigām spēku zaudējis Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 09.06.2020.), kas cita starpā noteica, ka iepirkumu veikšanai var nepiemērot publisko iepirkumu jomas likumos noteikto kārtību attiecībā uz atsevišķu preču un pakalpojumu iepirkumiem.

IUB vērš uzmanību, ka pasūtītājiem iepirkumu veikšanai jāpiemēro publisko iepirkumu jomas likumu regulējums. 

Vienlaikus, ņemot vērā, ka ārkārtējais stāvoklis varētu būt radījis sekas, kuru rezultātā nepieciešams veikt iepirkumu, lai pēc iespējas īsākā termiņā nodrošinātu kādu vajadzību, lai palīdzētu iepirkumu veicējiem, ir apkopotas iespējas, kā iepirkumu veicēji var saīsināt iepirkuma veikšanas un piedāvājumu iesniegšanas procesu.

Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku

Sīkāk skatīt arī skaidrojumus:

 

Biežākie jautājumi

Vai pasūtītājs iepirkuma līguma noslēgšanai var piemērot paātrinātu iepirkuma procedūru arī pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām (09.06.2020.)?

Jā, ja pasūtītājs var pamatot līguma noslēgšanas steidzamību, t.i., kādu iemeslu dēļ pasūtītājam nav iespējams iepirkuma veikšanai piemērot iepirkuma procedūru noteiktajos termiņos.

Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku

Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstīs beigām iepirkuma līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, atsaucoties uz neparedzamiem ārkārtas apstākļiem?

Jā, gadījumos, kad pasūtītājs ir izvērtējis faktisko situāciju un konstatējis, ka tā atbilst visiem Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem, pasūtītājs iepirkumu līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot minēto sarunu procedūru. 

Skaidrojums par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem 

Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām ir tiesīgs piemērot MK rīkojumā Nr. 103 noteikto izņēmumu individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem?

Nē. MK rīkojumā Nr.103* ir attiecināms uz iepirkumiem valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, līdz ar to pēc šī stāvokļa beigām arī rīkojumā minētie izņēmumi nav piemērojami.

Kā pasūtītājam (arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam) rīkoties, ja iepirkums ir uzsākts, piemērojot MK rīkojumā Nr.103* noteikto izņēmumu, bet līgums nav noslēgts?

MK rīkojums Nr.103 attiecās uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vairs nav tiesiska pamata piemērot MK rīkojumā Nr.103 noteikto izņēmumu un uz tiem neattiecas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā** un MK noteikumos Nr. 380*** paredzētās tiesības veikt iepirkumus, nepiemērojot publisko iepirkumu regulējumu. Attiecīgi, ja līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai iepirkuma līgums nebija noslēgts, iepirkums ir pārtraucams.  Vienlaikus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un MK noteikumos Nr.380 ir noteikts izņēmums, kas attiecas uz periodu pēc ārkārtējās situācijas un saskaņā ar kuru iepirkumus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, var veikt tikai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs  (VAMOIC) un tikai konkrēti noteiktu preču iegādei. Attiecīgi Ministru kabinets ir noteicis, ka arī VAMOIC iepriekš uzsāktie iepirkumi, kas ietver epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādes, ir pabeidzami atbilstoši MK noteikumu Nr. 380  nosacījumiem neatkarīgi no iepirkuma procesa stadijas.
Vai pircēja profilā ir jāpublicē informācija par līguma grozījumiem, ja līgums noslēgts, piemērojot MK rīkojumā Nr.103 noteikto izņēmumu no publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas ārkārtas situācijā? Jā, ir jāpublicē. Ievērojot atklātības principa nodrošināšanu, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums publicēt pircēja profilā informāciju par grozījumiem līdz ārkārtējās situācijas beigām noslēgtajos līgumos.

* Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (spēkā līdz 09.06.2020.)

** Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

*** Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"

 

 

UZ AUGŠU