MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Iepirkumu izziņošana

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

 1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2009. gada 1. novembrī, pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē publisko iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS un sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 21 „Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
 3. Ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs aizpilda Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam atbilstošos paziņojumus – paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
 4. Aizpildot paziņojumu 8.2 panta kārtībā, pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu. Pēc paziņojuma apstiprināšanas tas ir redzams Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
 5. Ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem, metu konkursiem ir vienāda vai lielāka par 42 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 170 000 euro, pasūtītājs aizpilda Publisko iepirkumu likumam atbilstošo paziņojumu – iepriekšējo informatīvo paziņojumu, paziņojumu par pircēja profilu, vienkāršotu paziņojumu par līgumu, paziņojumu par līgumu, paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, paziņojumu par metu konkursu, paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.
 6. Pasūtītājs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām.
 7. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu pasūtītājam, papildus uz pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad pasūtītājs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
 8. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu (134 000 euro piegādes un pakalpojumu iepirkumiem un 5 186 000 euro būvdarbu iepirkumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 9. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas PVS sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam

 1. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, kas stājās spēkā 2010. gada 4. septembrī, un, ja iepirkuma paredzamā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iepirkums ir jāizsludina Iepirkumu uzraudzības birojā.
 2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 3. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs autorizējas PVS un sagatavo iepirkumu paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 842 „Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
 4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām.
 5. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, papildus uz norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
 6. Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 7. Par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam

 1. Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS vai, ja pasūtītājs jau ir reģistrējies PVS kā Publisko iepirkumu likuma subjekts vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma subjekts, iestādes administratora kontā ir jāveic atzīme par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošo paziņojumu pievienošanu.
 3. Pasūtītājs sagatavo paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 „Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
 4. Pēc paziņojuma aizpildīšanas pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par tā saturu. Pēc paziņojuma apstiprināšanas tas ir redzams Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
 5. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu (414 000 euro piegādes un pakalpojumu iepirkumiem un 5 186 000 euro būvdarbu iepirkumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 6. Par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likumam

 1. Iepirkumi, kuri tiek veikti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu, ir jāizsludina Iepirkumu uzraudzības birojā.
 2. Pasūtītājs atbilstoši likuma un saistīto Ministru kabineta noteikumu prasībām sagatavo paziņojumu, izmantojot paziņojumu veidlapas. Būvdarbu iepirkumiem, kuru līgumcena nepārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežu, un visiem pakalpojumu iepirkumiem – saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 904 „Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem”; būvdarbu iepirkumiem, kuru līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu – saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) 2011. gada 19. augusta regulu Nr. 842/2011. Veidlapu paraugi ir pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Iepirkumu izziņošana”, „Veidlapas”, „Iepirkumu sludinājumu veidlapas”.
 3. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma veidlapas saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību likuma prasībām un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
 4. Būvdarbu koncesiju un paziņojumu par līgumu, kur līgumcenas pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežu, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā arī nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
 5. Paziņojuma veidlapas lūdzam parakstīt un nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam ieskenētā veidā vai parakstītas ar e-parakstu uz elektroniskā pasta adresi: sludinajumi@iub.gov.lv, pa faksu (67326167, 67326720) vai pa pastu (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010).
 6. Par iepirkumu veidlapu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

 1. Finansējuma saņēmējs iepirkuma paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai – publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad finansējuma saņēmējs ir reģistrējies PVS sadaļā „Finansējuma saņēmēja reģistrācija (MK noteikumi Nr. 299)” (ja nepieciešams, papildus reģistrējot savu pārstāvi, kas ir tiesīgs iesniegt un publicēt paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus finansējuma saņēmēja vārdā) un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) autorizējas PVS un sagatavo iepirkuma paziņojumus.
 3. Pēc iepirkuma paziņojuma aizpildīšanas finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) pārliecinās par paziņojumā un citos iepirkuma dokumentos (ja tādi tiek pievienoti paziņojumam) ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par to saturu. Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Pasūtītāja finansētie projekti”).
 4. Par iepirkuma paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.

Iepirkumu procedūras, par kurām finansējuma saņēmējs pirms Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 299 stāšanās spēkā (2013. gada 1. septembrī) ir publicējis Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, pabeidz atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

 1. Finansējuma saņēmējs šīs veidlapas aizpilda elektroniskā veidā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Iesniegt paziņojumu MK noteikumu Nr. 65 kārtībā(Uzmanību! Pēc paziņojuma apstiprināšanas tas ir jāizdrukā, jāparaksta un jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam) vai papīra formātā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas pieejama sadaļā „Iepirkumu izziņošana”, „Veidlapas”, „Iepirkumu sludinājumu veidlapas”.
 2. Paziņojumu veidlapas triju darbdienu laikā pēc to saņemšanas tiek pārbaudītas un publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Pasūtītāja finansētie projekti”).
 3. Paziņojumu veidlapas lūdzam parakstīt un nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam ieskenētā veidā vai parakstītas ar e-parakstu uz elektroniskā pasta adresi: sludinajumi@iub.gov.lv, pa faksu (67326167, 67326720) vai pa pastu (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010).
 4. Par paziņojumu veidlapu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: Linda Spurķe – 67326710, Baiba Ruķere-Lenkeviča – 67509727, Evija Mozga – 67326693.