MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Ministru Kabineta noteikumi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma deleģējumam izdotie noteikumi
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām"

Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežas, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājam.

Redakcija, kas bija spēkā no 22.09.2012. līdz 23.01.2014.
Redakcija, kas bija spēkā no 01.01.2012. līdz 21.09.2012.

Redakcija, kas bija spēkā no 15.06.2010. līdz 31.12.2011.

Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām" (zaudējuši spēku) redakcijas:

Redakcija, kas bija spēkā no 13.01.2010. līdz 14.06.2010.
Redakcija, kas bija spēkā no 08.02.2008. līdz 12.01.2010.
Redakcija, kas bija spēkā no 09.05.2006. līdz 07.02.2008.

Acrobat Reader datne

2014.gad 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.673 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”

 

2014.gada 9.septembra Ministru kabineta instrukcija Nr.5 „Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestāžu veiktajiem pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem” (Spēkā no 10.10.2014.līdz 06.11.2014.)

Noteikumi attiecas uz pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kurus veic, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras un 8.panta septītajā daļā noteikto kārtību līguma slēgšanai par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, kā arī uz pārtikas produktu piegādes līgumiem, kurus noslēdz, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piecpadsmito daļu.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”

Noteikumi nosaka informācijas sistēmu, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3.punktu un 39.¹ panta devīto daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1517 ”Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"

Noteikumi nosaka gadījumus, kad pasūtītājam (tiešās pārvaldes iestādei) ir obligāti preces vai pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību; centralizēto iepirkumu institūciju un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī konkrētās preču un pakalpojumu grupas.

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1241 ”Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi" (zaudējuši spēku) redakcijas

Redakcija, kas bija spēkā no 01.09.2013. līdz 31.12.2013.

Redakcija, kas bija spēkā no 03.08.2013. līdz 31.08.2013.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"

Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 46.1 pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.pantā minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

Redakcija, kas bija spēkā no 06.01.2011. līdz 31.12.2013.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra noteikumi Nr.21 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"

Noteikumi nosaka publisko iepirkumu paziņojumu saturu, kā arī kārtību, kādā pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē sagatavo paziņojumus.

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (zaudējuši spēku) redakcijas:

Redakcija, kas bija spēkā no 01.04.2013. līdz 23.01.2014.

Redakcija, kas bija spēkā no 05.08.2010. līdz 31.03.2013.

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1248 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (zaudējuši spēku) redakcijas:

Redakcija, kas bija spēkā no 05.08.2010. līdz 31.03.2013,

Redakcija, kas bija spēkā no 04.11.2009. līdz 04.08.2010.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

 

Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēta Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Redakcija, kas bija spēkā no 01.09.2013. līdz 31.12.2014.

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (zaudējuši spēku)[ Noteikumu teksts angļu valodā ]

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma deleģējumam izdotie noteikumi
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām"

Noteikumi nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežas, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

Redakcija, kas bija spēkā no 31.12.2011. līdz 23.01.2014.
Redakcija, kas bija spēkā no 15.09.2010. līdz 30.12.2011.

Atbilstoši likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" deleģējumam izdoto Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.997 "Noteikumi par līgumcenu robežām" (zaudēja spēku 2010.gada 4.septembrī) redakcijas:

Redakcija, kas bija spēkā no 13.01.2010. līdz 03.09.2010.
Redakcija, kas bija spēkā no 08.02.2008. līdz 12.01.2010.
Redakcija, kas bija spēkā no 02.02.2006. līdz 07.01.2008.
Redakcija, kas bija spēkā no 04.12.2004. līdz 01.02.2006.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku" (stājas spēkā 06.01.2011.)

Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 46.1 pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.pantā minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

Redakcija, kas bija spēkā no 06.01.2011. līdz 31.12.2013.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr. 842 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (stājās spēkā 22.09.2010.)

Noteikumi nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību.

 

Atbilstoši likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" deleģējumam izdotie Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumi Nr.1026 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu paraugu un saturu" (zaudēja spēku 2010.gada 4.septembrī).

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumi Nr.223 "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas Komisijai" (stājas spēkā 09.04.2011.)

Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai konkrēta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētā darbība Latvijā tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 88.panta pirmajā daļā minēto prasību saturu un kārtību, kādā tās iesniedzamas Eiropas Komisijai.

Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma deleģējumam izdotie noteikumi
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"

Noteikumi nosaka līgumcenu robežas iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti.

Redakcija, kas bija spēkā no 31.12.2011. līdz 23.01.2014.
Redakcija, kas bija spēkā no 15.12.2011. līdz 30.12.2011.

Acrobat Reader datne Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" Noteikumi nosaka iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību.
Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma deleģējumam izdotie noteikumi
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.904 "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem" (stājās spēkā 01.10.2010.)

Noteikumi nosaka koncesijas procedūras paziņojumu saturu, kārtību, kādā tie iesniedzami Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī paziņojumu veidlapu paraugus šādiem koncesijas procedūras paziņojumiem:

1) paziņojums par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā;

2) paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem;

3) brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem.

 

Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumi Nr.1099 "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem" (zaudēja spēku 01.10.2010.)

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām"

Noteikumi nosaka būvdarbu koncesiju līgumcenu robežas atbilstoši dalībvalstu saistībām pret Eiropas Savienību attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanā.

Iepriekšējās redakcijas:

Redakcija, kas bija spēkā no 12.01.2010. līdz 31.12.2011.
Redakcija, kas bija spēkā no 01.10.2009. līdz 12.01.2010.

 

Atbilstoši citu likumu deleģējumam izdotie noteikumi
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (spēkā no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.)

Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tos piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1182 “Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību” (stājās spēkā 01.01.2014.)

Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" (spēkā no 01.01.2014.)

Noteikumi nosaka par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas un kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu, tai skaitā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi.

 

Arhīvs
Acrobat Reader datne

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.968 "Noteikumi par iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas" (nav spēkā kopš 19.04.2010.)

Noteikumi noteica iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvoja no nodrošinājuma samaksas.

Acrobat Reader datne Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr. 924 "Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām"

Noteikumi nosaka, kuros gadījumos un kādā kārtībā, iepērkot ārvalstīs ražotas militāras nozīmes preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu, iepirkumam tiek piemēroti kompensācijas darījuma nosacījumi, noslēdzot publisku piegādes līgumu ar ārvalsts militāras nozīmes preču piegādātāju.

Noteikumus piemēro institūcijas, kas rīko iepirkumu valsts aizsardzības vajadzībām un nodrošina kompensācijas darījumu piemērošanu.