MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Iepirkumu izziņošana

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2009. gada 1. novembrī, pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē publisko iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS). Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS un sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus.

Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro:

 • paziņojums par plānoto līgumu;
 • informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

Aizpildot paziņojumus 8.2 panta kārtībā, pēc apstiprināšanas tie ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Atlasīt pēc sliekšņa”, „Iepirkumi PIL 8. 2 panta kārtībā”).

Publisko iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem, metu konkursiem ir vienāda vai lielāka par 42 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 170 000 euro:

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojums par pircēja profilu;
 • vienkāršots paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
 • paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par metu konkursu;
 • paziņojums par metu konkursa rezultātiem.

Pasūtītājs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu pasūtītājam, papildus uz pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad pasūtītājs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.
Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu (134 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 186 000 euro būvdarbu līgumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi (paredzamā līgumcena piegādes un pakalpojumu līgumiem, metu konkursiem ir vienāda vai lielāka par 414 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 5 186 000 euro):

 • periodiskais informatīvais paziņojums;
 • paziņojums par pircēja profilu;
 • vienkāršots paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
 • paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par metu konkursu;
 • paziņojums par metu konkursa rezultātiem
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par kvalifikācijas sistēmu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, papildus uz norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi”).
Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja minēto likumu piemēro pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 28 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka, vai pasūtītājs, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 414 000 euro, un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 5 186 000 euro:

 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
 • paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja iepirkuma līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (414 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 186 000 euro būvdarbu līgumiem):

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojums par pircēja profilu.

Pasūtītājs sagatavo paziņojumus PVS, un pēc apstiprināšanas tie ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Aizsardzības un drošības jomas iepirkumi”).

Ja iepirkuma līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (414 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 186 000 euro būvdarbu līgumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. septembrī, finansējuma saņēmējs iesniedz un publicē iepirkuma paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS). Kad finansējuma saņēmējs ir reģistrējies PVS sadaļā „Finansējuma saņēmēja reģistrācija (MK noteikumi Nr. 299)” (ja nepieciešams, papildus reģistrējot savu pārstāvi, kas ir tiesīgs iesniegt un publicēt paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus finansējuma saņēmēja vārdā) un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis identifikācijas rīkus, finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) autorizējas PVS un sagatavo šādus iepirkuma paziņojumus:

 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru;
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Pasūtītāja finansētie projekti”).

Iepirkumu procedūras, par kurām finansējuma saņēmējs pirms Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 299 stāšanās spēkā ir publicējis Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, pabeidz atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, proti, sadaļā „Iesniegt paziņojumu MK noteikumu Nr. 65 kārtībā” (vai sadaļā „Iepirkumu izziņošana”, „Veidlapas”) sagatavojot atbilstošo paziņojumu, to izdrukājot, parakstot un nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam ieskenētā veidā vai parakstītu ar e-parakstu uz elektroniskā pasta adresi: sludinajumi@iub.gov.lv, pa faksu (67326167, 67326720) vai pa pastu (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā  pēc paziņojuma veidlapas saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību noteikumu prasībām un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas” („Pasūtītāja finansētie projekti”).

Sadaļā „Iepirkumu izziņošana”, „Veidlapas” ir pieejamas paziņojumu veidlapas, kuru paraugu nosaka Eiropas Komisijas regula Nr. 842/2011, Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumi Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 904 „Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem”, kas paredz aizpildīt paziņojuma veidlapu, parakstīt to un nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam ieskenētā veidā vai parakstītu ar e-parakstu uz elektroniskā pasta adresi: sludinajumi@iub.gov.lv, pa faksu (67326167, 67326720) vai pa pastu (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā  pēc paziņojuma veidlapas saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību attiecīgo normatīvu prasībām un publicē to savas mājaslapas sadaļā „Visas publikācijas”.

Sadaļā „Visas publikācijas”, „Sūdzības” ir iekļauta informācija par Iepirkumu uzraudzības birojā saņemtajiem iesniegumiem par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas ir pieņemti izskatīšanai iesniegumu izskatīšanas komisijā.